Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu: .
Chương I: Những lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lươngvà các khoản phải trích theo lươngtrong các doanh nghiệp.

1.1 Vai trò tổ chức lao động và kế toán tiền lương trong quá trình tái sản xuất sản phẩm xã hội và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.2 Khái niệm và bản chất , ý nghĩa của tiền lương:.
1.2.1 Khái niệm về tiền lương
1.2.2 Bản chất của tiền lương
1.2.3 Ý nghĩa của tiền lương 4
1.4 Các hình thức tiền lương , quỹ lương và các khoản trích theo lương: 5
1.4.1 Các hình thức tiền lương
1.4.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian5
1.4.1.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm7
1.4.1.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: 9
1.4.1.4 Hình thức tiền lương khoán theo khối lượng sản phẩm hoặc công việc:9
1.4.2 Quỹ tiền lương , BHXH , BHYT , KPCĐ:
1.4.2.1 Quỹ tiền lương : 9
1.4.2.2 Quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ: 10
1.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 11
1.5.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng .11
1.5.2 Tính lương và các khoản trợ cấp BHXH12
Chương II : Tổng quan về công ty, Thực trạng kế toán lao động tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD & TMChống thấmBa Sao
I. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao . 23
1, Quá trình hình thành và phát triển 23
2, Đặc điểm sản xuất, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao 27
1, Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 2 7
2, Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong bộ máy quản lý 28
3, Quy trình hệ thống phân phối lao động ở Công ty 29
3.1, Đặc điểm lao động 2 9
3.2, Phân loại lao động 30
3.3, thực trạng công tác quản lý số lượng và thời gian lao động tại công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao .. 30
III. Đặc điểm bộ máy tổ chức sản xuất của Công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao..31
1, Sơ đồ bộ máy sản xuất của công ty 31
2, , Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong bộ máy sản xuất 31
IV. Tổ chức công tác kế toán 32
1, Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 32
2, Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán 32
3, Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH XD và TM Chống thấm Ba Sao
3.1, Hình thức hạch toán kế toán sử dụng 33
3.2, Hình thức ghi sổ 34
V > KháI quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD & TM Chống thấm Ba Sao
1, Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương 35

1.1. Khái niệm về tiền lương 35
1.2. Vai trò, chức năng của tiền lương, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35
2, Các hình thức trả lương áp dụng tại đơn vị 36
3, Quỹ lương của đơn vị 37
3.1. Quỹ tiền lương 37
3.2. Quỹ BHXH,BHYT,BHTN, KPCĐ 38
3.3 Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng 39
VI > Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 39
1. Hệ thống tài khoản sử dụng. 39
2. Trình tự hạch toán 39
VII > Trình tự hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD & TM chống thấm Ba Sao. 62
Chương 3. hoàn thiện kế toán lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty tnhh xây dựng và thương mại chống thấm Ba Sao 65
I. Đánh giá thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị. 65
1, Những ưu điểm 65
2, Nhược điểm. 66
a. Về tổ chức bộ máy kế toán 66
b. Về nhận thức 67
II > Một số phương pháp và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XD & TM chống thấm ba sao. 67
1, Về tổ chức bộ máy kế toán. 67
2, Về cơ cấu lao động 68
3, Về trình độ tay nghề của công nhân 68
4, Về việc quản lý, phân công lao động 68
5, Về hình thức trả lương. 70
III. Điều kiện để thực hiện các giải pháp
Tài liệu