Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1
4. Hướng tiếp cận. 1
NỘI DUNG 2
I. Giới thiệu chung về công ty Universal Robina Corporation và sản phẩm trà xanh C2. 2
1. Công ty Universal Robina Corporation (URC). 2
2. Sản phẩm trà xanh C2. 2
II. Phân tích tình hình cạnh tranh của sản phẩm trà xanh C2 trên thị trường Việt Nam dựa trên mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M.Porter 3
1. Áp lực cạnh tranh đến từ đối thủ cạnh tranh hiện tại. 3
1.1. Mục tiêu tương lai của trà xanh Không Độ. 3
1.2. Nhận định của đối thủ trà xanh Không Độ. 3
1.3. Chiến lược hiện tại của trà xanh Không Độ. 3
1.4. Tiềm lực của trà xanh Không Độ. 4
1.5. Những cơ hội và thách thức đối với trà xanh C2 trong áp lực cạnh tranh đối với đối thủ trà xanh Không Độ. 4
2. Áp lực cạnh tranh đến từ khách hàng. 4
2.1. Đặc điểm sản phẩm. 4
2.2. Yếu tố giá cả. 5
2.3. Kênh phân phối. 5
2.4. Áp lực cải tiến 5
2.5. Những cơ hội và thách thức của trà xanh C2 trước áp lực cạnh tranh từ phía khách hàng. 5
3. Áp lực cạnh tranh từ các nhà cung ứng. 6
3.1. Nhà cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. 6
3.2. Nguồn lao động. 6
3.3. Những cơ hội và thách thức đối với trà xanh C2 trong áp lực cạnh tranh đến từ nhà cung ứng. 6
4. Áp lực đến từ các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 6
4.1. Sản phẩm Lipton Pure Green. 6
4.2. Những cơ hội và thách thức của trà xanh C2 trong áp lực cạnh tranh đến từ những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 7
5. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế. 7
5.1. Trà thảo mộc Dr. Thanh. 7
5.2. Thức uống chứa sữa Latte. 8
5.3. Các sản phẩm khác. 8
5.4. Những cơ hội và thách thức của trà xanh C2 trong áp lực cạnh tranh đến từ các sản phẩm thay thế. 8
III. Tổng kết. 8
KẾT LUẬN
9

Tài liệu