Information
LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách mở cửa để hội nhập với thế giới của Nhà nước ta đó và đang được thực hiện ngày càng sâu rộng. Thông qua việc thực hiện chính sách này mà số lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam ngày càng nhiều. Luật pháp nước ta đó cú những quy chế phỏp lý riờng để quy định cho những người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Chắc chắn một điều là, vỡ cú quốc tịch khỏc nhau nờn quy chế phỏp lớ hành chớnh của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam so với quy chế pháp lý hành chớnh của công dân Việt Nam sẽ có những điểm khác biệt nhất định.
Bài viết này chúng em xin được đề cập đến vấn đề : Những điểm khác biệt trong quy chế pháp lí hành chính của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam so với quy chế pháp lý hành chớnh của cụng dõn Việt Nam và lí do của sự khác biệt đó
Tài liệu