Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
4
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 6
1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 7
1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 7
1.2.1. Tổ chức quản lý chung của công ty 7
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quá kinh doanh 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 16
2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 16
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 16
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác 22
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu, thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 35
2.2. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 39
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 39
2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 39
2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 40
2.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán tại Công ty 41
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 43
2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 43
2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 48
2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hang tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 49
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 51
2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 51
2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 55
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 56
2.2.4. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 58
2.2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 58
2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 59
2.2.4.3. Kế toán tổng hợp về chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 60
2.2.5. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 62
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 68
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 68
3.1.1- Ưu điểm về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 68
3.1.2- Nhược điểm về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 71
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 71
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
3.2.1- Hoàn thiện về công tác quản lý doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
3.2.2- Hoàn thiện về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
3.2.3- Hoàn thiện về chứng từ và luân chuyển chứng từ tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 73
3.2.4- Hoàn thiện về sổ kế toán chi tiết tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 76
3.2.5- Hoàn thiện về sổ kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 77
3.2.6- Hoàn thiện về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 77
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 78
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

Tài liệu