Information
MỤC LỤC
HỆ THỐNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
LỜI NÓI ĐẦU 6
Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
Chương I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU 8
1.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 8
1.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích bài toán với bài toán quản lý 8
1.1.2. Phương pháp mô hình trong phân tích thiết kế hệ thống 8
1.1.3. Đặc điểm của phương pháp mô hình hóa trong phân tích và thiết kế hệ thống 9
1.1.4. Những công dụng gắn liền 10
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 11
1.2.1. Cở sở dữ liệu 11
1.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 11
1.2.3. Thực thể 11
1.2.4. Thuộc tính 12
1.2.5. Khóa 12
1.2.6. Quan hệ 12
1.2.7. Các dạng chuẩn 13
1.2.8. Phép phân rã một sơ đồ quan hệ 13
1.3. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÁI NIỆM DỮ LIỆU 13
1.3.1. Khảo sát thực tế 13
1.3.2. Kiểm soát và chuẩn hóa mô hình 14
Chương II: CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 15
2.1. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 15
2.1.1. Giới Thiệu về Access 15
2.1.2. Khởi Động Và Tạo Mới Tệp Access 16
2.1.3. Tạo Bảng Trong Access 17
2.2. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 6.0 21
2.2.1. Giới Thiệu Về Visual Basic 6.0 21
2.2.2. Đặc Trưng Cơ Bản Của VB 6.0 22
2.2.3. Môi Trường Phát Triển Tích Hợp Của VB 6.0 22
2.2.4. Thuộc Tính , Phương Thức Và Sự Kiện 23
2.2.5. Làm Việc Với Đề Án 24
2.2.6. Các Loại Điều Khiển Trong Visual Basic 26
2.3. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG 36
Phần 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 37
Chương I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 37
1.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ 37
1.1.1. Khảo sát hiện trạng 37
1.1.2. Danh sách hồ sơ dữ liệu 41
Chương II: MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 45
2.1. BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN VÀ HỒ SƠ 45
2.1.1. Chức năng , tác nhân và hồ sơ dữ liệu 45
2.1.2. Nhóm các chức năng theo mạch công việc 46
2.2. THIẾT LẬP BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH 47
2.2.1. Quản lý lương 47
2.2.2. Quản lý kho 47
2.2.3. Quản lý nhân viên 47
2.3. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 48
2.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống 48
2.3.2. Quản lý lương 48
2.3.3. Quản lý kho 49
2.3.4. Quản Lý Nhân Viên 50
Chương III: PHÂN TÍCH – MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC 51
3.1. QUẢN LÝ LƯƠNG 51
3.2. QUẢN LÝ KHO 52
3.2.1. Sơ đồ luông dữ liệu mức 0 52
3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình nhập kho 52
3.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình xuất kho 53
3.2.4. Sơ đồ dữ liệu tiến trình thống kê báo cáo 53
3.3. MỒ HÌNH E-R VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ 53
3.3.1. Xác định các thực thể và mối quan hệ 53
3.3.2. Vẽ sơ đồ khái niệm 56
3.3.3. Mô hình E-R 57
3.4. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 58
3.4.1. Mô hình dữ liệu mức đỉnh 58
3.4.2. Mô hình liên kết thực thể và mô hình quan hệ 60
3.5. QUẢN LÝ BÁN HÀNG 60
Chương I: CỞ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT 62
Chương II: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 67
Chương III: XÂY DỰNG GIAO DIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH 68
3.1. CÁC FORM CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 68
3.1.1. Giao diện đăng nhập 68
3.1.2. Giao diện Menu chính 68
3.1.3. Giao diện cập nhật Nguyên Liệu 69
3.1.4. Giao diện cập nhật nhà cung cấp 70
3.1.5. Giao diện cập nhật nhân viên 71
3.1.6. Giao diện cập nhật khách hàng 72
3.1.7. Giao diện chi tiết phiếu nhập sản phẩm nguyên liệu 73
3.1.8. Giao diện cập nhật hệ số lương của nhân viên 74
3.1.9. Giao diện thống kê báo cáo 75
3.2. MỘT SỐ ĐOẠN CODE CHƯƠNG TRÌNH 77
3.2.1. Code modul kết nối CSDL 77
3.2.2. Code của modul khai báo 78
3.2.3. Code của form đăng nhập 79
3.2.4. Code tìm kiếm hàng hóa 82
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

Tài liệu