Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TIN THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE. 1
1. Giới thiệu chung 2
2. Thành tựu đạt được. 2
II. VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA M.PORTER ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA MOBIFONE TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. 3
1. Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp. 3
2. Áp lực cạnh tranh từ khách hàng. 4
3. Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn. 5
4. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế. 5
5. Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành. 6
KẾT LUẬN 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu