Information
I./ TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU
1. Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu.

a) Khái niệm:- Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn.
Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện.
- Người nắm giữ trái phiếu ( trái chủ) là người cho vay, và người phát hành trái phiếu là người đi vay
b) Đặc điểm:
- Mệnh giá
- Lãi suất trái phiếu
-Gía trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu
Tài liệu