Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
A-/ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2
B-/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3
I-/ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 3

II-/ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI CÔNG CUỘC CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY: 4
1-/ Vận dụng triệt để những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
duy vật biện chứng là nhân tố đảm bảo tiếp tục hoàn thiện
chủ trương CNH-HĐH và tổ chức thực hiện có hiệu quả
chủ trương đó trong thực tế cuộc sống. 4
2-/ Nắm vững triết học Macxit sẽ cho phép giải quyết mối quan
hệ giữa khách quan và chủ quan, giữa khoa học và cách mạng trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 8
3-/ Để xây dựng và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cần quán triệt luận điểm “Chân lí là cụ thể” - một quan điểm cơ bản của
phép biện chứng duy vật - triết học Macxit. 11
4-/ Triết học Macxit còn góp phần chỉ ra những mâu thuẫn mà
quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phải giải
quyết để đạt được mục đích của mình. 14
5-/ Phép biện chứng duy vật chỉ ra cho chúng ta vai trò rất quan trọng của nguồn lực con người trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay: 17
III-/ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT: 21

1-/ Như chúng ta đã biết lực lượng sản xuất quyết định
quan hệ sản xuất: 21
2-/ Ngược lại, quan hệ sản xuất sẽ tác động trở lại
lực lượng sản xuất: 24
c-/ kết luận 27
Tài liệu