Information
ĐỀ TÀI:

Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay.
Đặt vấn đề:
- Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay.
- Lý do chọn đề tài.

A . Nội dung:
I - Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1.1 Xã hội chủ nghĩa là gì ?
1.2 Khái niệm về nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
1.3 Việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2.1 Tính tất yếu khách quan dẫn đến việc tồn tại và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ỏ Việt Nam.
2.2 Vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế.
2.3 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần kinh ftế.
2.4 Những thành quả đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện nền kinh tế hàng háo nhiều thành phần.
III - Những nhân tố và phải pháp bảo đảm việc phát triển kinh kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo ddịnh hướng xã hội chủ nghĩa.
3.1 Gải pháp khắc phục khó khăn.
3.2 Các nhân tố bảo đảm phát triển kinh tế theo định hướng XHCN.
3.3 Tránh nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
3.4 Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước
B . Kết luận.
C . Tài liệu tham khảo.

Tài liệu