Information
Hiện nay đảng ta đang chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN . muốn vậy trước hết chúng ta phải có một nền sản xuất hàng hoá phát triển cao. Việc nghiên cứu những phạm trù sản xuất hàng hoá, hàng hóa, tiền tệ một cách triệt để và sâu sắc sẽ giúp chúng ta có những bước đi thích hợp.Để làm rõ , phân tích những quan điểm của đảng trước tiên ta phaỉ đi vào từng khái niệm cụ thể.

1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ, HÀNG HOÁ, TIỀN TỆ CỦA KTCT MÁC LÊNIN:
1.1 lý luận về sản xuất hàng hóa:

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó những người sản xuất ra sản phẩm không phải để cho bản thân má để trao đổi mua bán.
Sản xuất hàng hoá là một phạm trù lịch sử, không phải con người ngay từ khi sinh ra đã tiến hành lao động để sản xuất ra hàng hoá, mà họ sản xuất nhằm phục vụ cho bản thân.Dần dần sản xuất hàng hoá phát triển làm cho kinh tế tự cung tự cấp trở thành kinh tế hàng hoá.
Tài liệu