Information
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta vẫn đang tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới để từng bước tiến tới một chế độ tươi đẹp và xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ quá độ nên xã hội chủ nghĩa, rất nhiều khó khăn trước mắt cần giải quyết. Nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước chúng ta đã gặt hái được những thành công bước đầu.
Những kết quả đó là dấu hiệu tốt đẹp đối với con đường tiếp bước tới chủ nghĩa xã hội. Có được điều đó nhờ Đảng và Nhà nước đã vận dụng linh hoạt sáng tạo phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn của nước ta.
Việc nghiên cứu sự vận dụng phép biện chứng vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta là điều bổ ích cho mọi sinh viên, đó là những con người là chủ đất nước trong tương lai.
Đây là một đề tài rộng, vì vậy trong bài viết của mình em chỉ trình bày sự phân tích sơ lược theo những hiểu biết ít ỏi của mình về công cuộc đổi mới của đất nước. Từ việc nghiên cứu tìm hiểu của mình và em sẽ vững tin hơn vào công cuộc đổi mới, vào con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa.
Có gì sai sót trong qúa trình trình bày và nhận thức vấn đề, em xin các thầy thông cảm và sửa chữa giúp.
Em xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu