Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG 3
I. Lý luận chung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt Nam 3
1. Khái niệm về xã hội chủ nghĩa 3
2. Việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN 3
II. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta 4
1. Xuất phát từ đặc điểm của thời kỳ quá độ 4
2. Xuất phát từ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam 7
III. Cơ cấu sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ: 11
1. Đặc trưng, vị trí và vai trò của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ
ở nước ta 11
2. Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế 13

PHẦN II : PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA 16
I. Phương hướng chung 16
II. Phương hướng và giải pháp cụ thể đối với từng thành phần kinh tế 16

KẾT LUẬN 21
Tài liệu