Information
ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Đề tài: Vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường nhìn từ góc độ triết học
Lời nói đầu

Nội Dung
I. Cơ sở triết học
1.Cặp phạm trù nguyên nhân – kết qủa
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân – kết quả
II. Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường hiện nay
III. Nguyên nhân – Hậu quả - GiảI pháp của vấn đề này
1.Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp của sinh viên
a. Từ phía nền kinh tế – xã hội
b. Từ chất lượng đào tạo
c. Về chính sách của nhà nước
d. Về bản thân và gia đình của mỗi sinh viên
2.Hậu quả của vấn đề này
3.GiảI pháp khắc phục tình trạng trên
Kết Luận
Tài liệu