Information
MỤC LỤC
I. Quyền lực chính trị 2
1. Quyền lực 2
ã Cấu trúc quyền lực bao gồm chủ thể quyền lực và khách thể quyền lực. 3
2. Chính trị 3
ã Các dấu hiệu đặc trưng của chính trị được thể hiện như sau: 4
3. Quyền lực chính trị 5
a. Khái niệm quyền lực chính trị 5
ã Ta có thể đưa ra khái niệm quyền lực chính trị như sau: 6
b. Đặc điểm của quyền lực chính trị 6
c. Cấu trúc của quyền lực chính trị 7
II. Quyền lực nhà nước 9
1. Khái niệm về quyền lực nhà nước 9
2. Đặc điểm của quyền lực nhà nước 10
III. Mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và quyền lực chính trị 11
1. Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ 12
2. Trong thời kỳ phong kiến 13
3. Trong chủ nghĩa tư bản 15
IV. Kết luận 18
Tài liệu