Information

LỜI NÓI ĐẦU
Bất kỳ một dân tộc nào không phân biệt chế độ chính trị, qui mô quốc gia, trình độ kinh tế, văn hoá, khoa học khoa học kỹ thuật, muốn tồn tại đều phải xây dựng một nền quốc phòng. tuy nhiên, tuỳ theo chế độ chính trị, xã hội mà bản chất các nền quốc phòng của các nước cũng khác nhau. Nền quốc phòng nước ta thể hiện qua ba tính chất: toàn dân, toàn diện và hiện đại. Xuất phát từ truyền thống , lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc từ thời Vua Hùng quan điểm “ dựng nước phải đi đôi với giữ nước” đã được chứng minh tính chân lý của nó và trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã và đang từng bước thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ: Dựng nước và giữ nước.sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước các thế lực đế quốc phản động luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, Đảng ta đã xác định xây dựng và bảo vệ đất nước là hai nhiệm vụ chiến lựoc không thể tách rời nhau, từ đó xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhằm phát huy tiềm lực mọi mặt của đất nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm lược, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, tránh bi bất ngờ, chủ động dành thắng lợi lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất. Chúng ta đang xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên quan diểm độc lập,tự chủ, tự lực,tự cường - đây là quan điểm lớn trong việc đề ra chiến lược cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và quan điểm về sức mạnh tổng hợp- sức mạnh của nền quốc phòng là tập hợp sức mạnh của nhiều yếu tố, lĩnh vực trên từng địa phương và trong cả nước, bao gồm chính trị,tinh thần,kinh tế,văn hoá, khoa học kỹ thuật, an ninh,ngoại giao...Một nền quốc phòng vững mạnh không chỉ mạnh về bộ đội chính qui mà còn phải xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ nhằm tạo lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu tại các địa phương khi xảy ra chiến tranh hoặc bạo loạn lật đổ. Quan điểm trên được thể hiện rõ qua pháp lệnh về dân quân tự vệ(DQTV) việc xây dựng lực lượng dân quan tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới được ban hành tháng 1-1996. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác quốc phòng nói chung và công tác DQTV nói riêng đã có bước phát triển đáng kể.sau hội nghị công tác DQTV toàn quốc năm 1989, nhất là sau khi pháp lệnh về DQTV dược nhà nước ban hành (1-1996), công tác DQTV đã đạt dược những kết quả rất quan trọng trên tất cả các mặt, đánh dấu bước phát triển mới về sự chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng trong công cuộc đổi mới.Công tác DQTV đã dựoc triển khai toàn diện, có chiều sâu, được gắn kết chặt chẽ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước tháo gỡ những khó khăn ách tắc của những năm đầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế gặp phải.
Tài liệu