Information
LỜI NÓI ĐẦU

Sống và chết là qui luật tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên hầu hết mọi người lại khó chấp nhận được sự thật rằng một ai đó mất đi. Vì vậy, người nói hay người viết nên biết cách tìm từ ngữ diễn đạt thế nào để có thể giảm bớt hoặc né tránh hậu quả quá kích động trong điễn ngôn cho người nghe cũng như người đọc. Và cách diễn đạt như vậy được gọi là uyển ngữ. Đó là lí do tôi chọn đề tài so sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt cái chết trong tiếng Việt và tiếng Anh.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
MỤC LỤC 3
NỘI DUNG 4
I. Cơ sở lí luận: 4
1. Định nghĩa về uyển ngữ: 4
2. Đinh nghĩa về chết: 4
3. Lí do sử dụng uyển ngữ diễn tả từ chết trong tiếng Việt và trong tiếng Anh: 4
II. lịch sử nghiên cứu: 4
III. So sánh đối chiếu uyển ngữ diễn đạt từ chết trong tiếng Việt và trong tiếng Anh: 5
1. Những điểm giống nhau giữa tiếng Việt và Tiếng Anh trong việc sử dụng uyển ngữ diễn đạt từ chết: 5
1.1. Hơi thở: 5
1.2. Cát bụi: 6
1.3. Ngủ: 6
1.4. Đau khổ: 6
1.5. Đi, rời bỏ: 7
2. Những điểm khác nhau giữa tiếng Việt và Tiếng Anh trong việc sử dụng uyển ngữ diễn đạt từ chết: 7
1.1. Về đâu? 7
1.2. Gặp ai? 8
1.3. Địa vị, giai tầng: 9
KẾT LUẬN 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
Tài liệu