Information
LỜINÓIĐẦU


Lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với những điều kiện cụ thể khác nhau, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh khác nhau thì kết quả lợi nhuận cũng khác nhau. Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước cấp phát vốn, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu và bao tiêu sản phẩm, lãi nộp Nhà nước, lỗ Nhà nước chịu. Lợi nhuận đó chưa phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất và yêu cầu thực tế nghiêm khắc của thị trường, chưa kích thích được tính chủđộng sáng tạo của người quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó có tình trạng lãi giả, lỗ thật. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực.
Thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tếđược vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ban hành các chếđộ chính sách, sắp xếp lại các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủđộng sáng tạo, tự chịu trách nhiệm lãi lỗ về các hoạt động của mình. Từ khi có quyết định 90/TTg và 91/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp được sắp xếp lại theo mô hình Tổng công ty 90 và Tổng công ty 91, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi tạo điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động.
Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng công ty 91. Nhiệm vụ chính yếu của Tổng công ty là sản xuất thép, lưu thông sản phẩm thép trên thị trường trong cả nước, nhập khẩu một số sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được, cân đối cung và cầu các mặt hàng sản phẩm thép cho nền kinh tế. Từ khi được sắp xếp lại, nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tập trung vào một đầu mối quản lý, mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài vàtrong nước, Tổng công ty đã từng bước ổn định sản xuất, đảm bảo cung cấp ổn định các sản phẩm thép cho nền kinh tế, làm ăn có lãi.
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Tổng công ty Thép Việt Nam, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, em nghiên cứu vấn đề lợi nhuận của Tổng công ty và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam”. Ngoài lời nói đầu và kết luận, Luận văn tốt nghiệp gồm ba chương:

Chương I: Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Chương II: Thực trạng lợi nhuận của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Trên cơ sở thực trạng kinh doanh của Tổng công ty trong những năm qua, trên cơ sởđịnh hướng của Tổng công ty, Luận văn tốt nghiệp đã mạnh dạn đưa ra các giải pháp, kiến nghị với Nhà nước và với Tổng công ty Thép Việt Nam nhằm nâng cao lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2000 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện Luận văn tốt nghiệp, em sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, và diễn dịch để hệ thống lại số liệu, các chỉ tiêu đánh giá của Tổng công ty nhằm làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu, đề cập trong Luận văn tốt nghiệp.MỤCLỤC
LỜINÓIĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNGQUANVỀLỢINHUẬNCỦADOANHNGHIỆPTRONGN ỀNKINHTẾTHỊTRƯỜNG 3
1.1. LỢINHUẬNVÀÝNGHĨACỦALỢINHUẬNĐỐIVỚ IHOẠTĐỘNGKINHDOANHCỦADOANHNGHIỆP 3
1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1.2. Lợi nhuận và nguồn hình thành lợi nhuận 7
1.2. PHƯƠNGPHÁPXÁCĐỊNHLỢINHUẬNVÀPHÂNPHỐI
LỢINHUẬNCỦADOANHNGHIỆP 10
1.2.1. Các phương pháp xác định lợi nhuận 10
1.2.2. Chếđộ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 14
1.3. CÁCCHỈTIÊUTỶSUẤTLỢINHUẬNVÀCÁCBIỆNP HÁP
TĂNGLỢINHUẬN 15
1.3.1. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 15
1.3.2. Các biện pháp nhằm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 17
1.4. CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNGĐẾNLỢINHUẬNVÀTÍ NHTẤTYẾUCỦAVIỆCNÂNGCAOLỢINHUẬNTRONGDO ANHNGHIỆP 21
1.4.1. Các nhân tốảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 21
1.4.2. Tính tất yếu của việc nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 25
CHƯƠNG II: THỰCTRẠNGVỀHOẠTĐỘNGKINHDOANHVÀ
LỢINHUẬNCỦA TỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆTNAM 27
2.1- KHÁIQUÁTCHUNGVỀTỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆTNAM 27
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển 27
2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Thép Việt Nam 28
2.1.3- Cơ cấu tổ chức, quản lý vàđiều hành của Tổng công ty 29
2.2- TÌNHHÌNHHOẠTĐỘNGKINHDOANHCỦA TỔNGCÔNGTY
THÉPVIỆTNAM 33
2.2.1- Tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn của Tổng công ty 33
2.2.2- Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 35
2.2.3- Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu 37
2.2.4- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 38
2.3- TÌNHHÌNHLỢINHUẬNCỦATỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆ TNAM 40
2.3.1- Phân tích chung tình hình lợi nhuận 40
2.3.2- Tình hình lợi nhuận trong hoạt động sản xuất 47
2.3.3- Phân tích lợi nhuận từ hoạt động lưu thông 52
2.3.4- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và lợi nhuận
của Tổng công ty Thép Việt Nam 57
CHƯƠNG III: MỘTSỐGIẢI PHÁPNHẰMNÂNGCAOLỢINHUẬN
Ở TỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆTNAM 62
3.1- ĐỊNHHƯỚNGPHÁTTRIỂNCỦATỔNGCÔNGTYTHÉP
VIỆTNAM 62
3.2- MỘTSỐGIẢI PHÁPNHẰMNÂNGCAOLỢINHUẬN
ỞTỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆTNAM 65
3.2.1- Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong
hoạt động sản xuất 65
3.2.2- Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong
hoạt động lưu thông 69
3.3.3- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận trong
hoạt động tài chính 73
3.3- MỘTSỐKIẾNNGHỊĐỂTHỰCHIỆNGIẢI PHÁPNÂNGCAO
LỢINHUẬNỞTỔNGCÔNGTYTHÉPVIỆTNAM 74
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆUTHAMKHẢO 78
Tài liệu