Information

LỜIMỞĐẦU

Trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế, phí và lệ phí chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%). Thu ngân sách nhà nước là thu bắt buộc, chủ yếu thông qua thuế (trước đây khi chưa cải cách hệ thống thuế, nguồn thu chủ yếu là từ vay và viện trợ). Nộp thuế là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, là tuân theo luật pháp. Chính sách về thuế là một phần của chính sách tài chính.
Hiện nay ở nước ta có nhiều loại thuế, phí và lệ phí mỗi loại thuếđánh vào một đối tượng nhất định. Thuế là nguồn tài chính quan trọng nhất, do Nhà nước thực hiện vàđại diện cho lợi ích toàn xã hội.
Tuy thuế, phí và lệ phí là nguồn thu của ngân sách nhưng có giữa chúng có sự giống nhau và khác nhau. Để hiểu rõ hơn vấn đề này em chọn đề tài “Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí. Trình bầy tình hình thu thuế VAT tại một Công ty trách nhiệm hữu hạn”.NỘIDUNG

1. Các khái niệm thuế, phí và lệ phí
- Thuế là nguồn thu theo nghĩa vụđược qui định bằng luật pháp. ở Việt Nam có hai loại thuế: thuế trực thu là thuếđánh trực tiếp vào thu nhập (thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân) và thuế gián thu (thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụđặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng tài nguyên…)
- Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụđược quy định trong Danh mục phí do Nhà nước quy định.
- Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được uỷ quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí do Nhà nước quy định.
2. Sự giống nhau và khác nhau giữa thuế phí và lệ phí.
* Sự giống nhau: là khoản tiền phải nộp do Nhà nước quy định. Thuế, lệ phí là nguồn thu của ngân sách nhà nước, tuy nhiên trong khoản phí có loại do nhà nước thu có loại do các tổ chức cá nhân thu.
* Sự khác nhau:
- Thuế là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, không chỉđể có nguồn thu, màđiều chỉnh, can thiệp vào nền kinh tế, thực hiện việc điều tiết kinh tế vĩ mô, là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước và cạnh tranh với nước ngoài. Thuế tồn tại qua các hình thái xã hội có Nhà nước, là nguồn thu chủ yếu, ổn định của ngân sách nhà nước (chiếm trên 80% tổng số thu ngân sách nhà nước và cơ bản trang trải nhu cầu chi tiêu trong ngân sách nhà nước).
- Phí và lệ phí là khoản mà các cá nhân và tổ chức phải nộp khi nhận được sự phục vụ của các cá nhân tổ chức khác hoặc sự phục vụ công việc quản lý nhà nước.
Như vậy thuếđánh vào đối tượng có thu được một khoản tiền nhất định thông qua kinh doanh hoặc một khoản thu nhập cao nào đó. Còn phí và lệ phí là khoản phải nộp khi nhận được sự phục vụ của tổ chức cá nhân hay nhà nước.
Tài liệu