Information
QUI ĐỊNH
VỀ VIỆC RA VÀO CỔNG CỦA CBCNV CÔNG TY VÀ KHÁCH
I. MỤC ĐÍCH:
Giữ gìn trật tự, an toàn cho toàn thể CBCNV và bảo vệ an ninh, tài sản trang thiết bị nhà xưởng của Công ty.
II. PHẠM VI:
Qui định này áp dụng cho việc ra vào cổng của toàn thể CBCNV Công ty và việc ra vào cổng của khách hàng, nhân viên cơ quan nhà nước, nhà thầu phụ, lao động thời vụ, người lao động khác, các phương tiện vận chuyển, vật tư, hàng hoá, thiết bị, công cụ đi theo người.
III. NỘI DUNG:
1. Đối với CBCNV Công ty:
1.1 Qui định chung:
- CBCNV ra vào cổng phải đúng giờ qui định (giờ hành chính, giờ tăng ca) của mỗi CBCNV.
- CBCNV đi muộn thì phải ký vào sổ của bảo vệ Công ty hoặc Xí nghiệp và ghi rõ lý do đi muộn.
- CBCNV không được đưa bạn bè, người thân vào Công ty, Xí nghiệp; không được tiếp người thân trong giờ làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp do bảo vệ báo cáo Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh xem xét giải quyết (tiếp ở Phòng khách hoặc ở xin phép ra ngoài Công ty, Xí nghiệp).
- CBCNV không có nhiệm vụ thì không được ra khu vực cổng Công ty, phòng bảo vệ trong giờ làm việc, nghỉ trưa.
- CBCNV vào ra vào cổng phải xuất trình giấy tờ, các vật tư hoàng hoá thiết bị, dụng cụ mang theo cho bảo vệ Công ty kiểm tra và ghi sổ.
1.2 Ra ngoài trong giờ làm việc:
- CBCNV đi công tác ngoài phải có giấy Công tác do Trưởng phòng, Giám Đốc Xí nghiệp ký, Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp đi Công tác phải được Ban Tổng Giám đốc cho phép.
- CBCNV ra ngoài theo đúng giờ ghi trên giấy Công tác.
- CBCNV bị bệnh ra ngoài phải có giấy xác nhận của Trạm y tế, CBCNV vi phạm qui định Công ty ra ngoài phải có giấy xác nhận của Phòng Tổ chức Hành chánh.
- CBCNV ra ngoài có lý do việc riêng phải có chữ ký của Trưởng phòng, Giám Đốc Xí nghiệp ghi rõ lý do, thời gian ra ngoài.
1.3 Các trường hợp CBCNV không được vào Công ty:
- Mặc đồ bộ hoặc áo sát nách, quần quá ngắn.
Tài liệu