Information
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ
(Tạm thời)

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU
.
A/ Quy định chung
- Tất cả các khoản chi tiêu đều phải có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các yếu tố theo đúng quy định như : tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký, dấu (nếu có) của cả người bán và người mua.
- Việc thực hiện thu chi, tạm ứng thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Công ty (Phần II Quy định về thủ tục thanh toán)
- Các khoản tạm ứng chi phí thường xuyên, phải thực hiện hoàn ứng trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận ứng, trừ trường hợp đặc biệt được Ban giám đốc phê duyệt thì chỉ được phép kéo dài tối đa 02 tháng. Các khoản tạm ứng chi phí theo vụ việc, phải thực hiện hoàn ứng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ứng và trước khi nhận các khoản tạm ứng mới. Quá thời hạn quy định, Công ty sẽ xem xét và xử lý trừ trực tiếp vào thu nhập của người nhận tạm ứng.
B/ Định mức một số khoản chi phí.
1/ Chi phí giao dịch tiếp khách
Là những khoản chi cần thiết cho triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc gián tiếp gắn với công việc kinh doanh của Công ty. Về nguyên tắc các khoản chi này phải được Ban giám đốc Công ty phê duyệt trước.
Hàng tháng hoặc hàng quý các Phòng ban phải có kế hoạch trình Ban giám đốc phê duyệt hạn mức và thực hiện tạm ứng tiền trước khi chi phí. (Trường hợp phát sinh chi tiếp khách đột xuất phải được Ban giám đốc Công ty chấp thuận khi thanh toán.)
Nếu trong tháng có phát sinh chi phí tiếp khách, việc thanh toán phải thực hiện hàng tháng, không để tình trạng ngày ghi trên hoá đơn và ngày làm thủ tục thanh toán quá xa nhau, gây ảnh hưởng đến việc phản ánh chi phí trong kỳ báo cáo.
2/ Chi phí công tác
Quy định chung về công tác phí:
- Việc đi công tác phải có quyết định cử đi công tác do cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó nêu rõ lý do cử đi công tác.
- Thời gian công tác là số ngày công tác thực tế của cán bộ, nhân viên (kể cả ngày lễ, chủ nhật), nhưng không vượt quá 90 ngày cho một đợt công tác.
- Việc thanh toán tiền công tác phí của cán bộ công nhân viên trong công ty được thực hiện theo như tinh thần của Thông tư 23/2007/TT- BTC ngày 21 tháng 03 năm 2007 về Quy định chế độ công tác phí cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước Việt Nam.
- Tiền công tác phí chỉ được thanh toán khi có đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ (hóa đơn, vé tàu xe…) và được phụ trách bộ phận ký xác nhận trước khi chuyển kế toán thanh toán.
Tài liệu