Information
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU : 4
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP :

I. Khái luận về cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. . 7 1. Khái niệm về cạnh tranh : 7
2. Các hình thái cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 10
2.1. Thị trường cạnh tranh 10
2.2. Cạnh tranh của doanh nghiệp 12
3. Vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 15
II. Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 16
1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 16
Khái niệm về sức cạnh tranh , năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh 16
Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp …21
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 23
Nhân tố giá cả hàng hoá, dịch vụ 23
Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm 24
Chất lượng hàng hoá dịch vụ 25
Tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng hoá dịch vụ 26
Nhân tố thời gian …27
Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp …28
Uy tín doanh nghiệp 28
3. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 29
III.Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần sữa Việt Nam trong điều kiện hội nhập KTQT 30
1. Những cơ hội và thách thức đối với ngành sữa Vinamilk trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 30
1.1. Những cơ hội đối với ngành sữa Vinamilk trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực :….. 31
1.1.1. Thị trường thế giới 31
1.1.2. Thị trường trong nước 34
1.2. Những thách thức đối với ngành sữa Vinamilk trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực : 35
1.2.1. Thị trường thế giới 35
1.2.2. Thị trường trong nước 36
2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Sữa Việt Nam 37
2.1. Đối với ngành sữa 37
2.2. Đối với công ty cổ phần Sữa Việt Nam : 38
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 40 VINAMILK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
I. Khái quát về thị trường sữa và giới thiệu về Công ty Vinamilk 40
1. Khái quát về thị trường sữa Thế giới và Việt Nam 40
2. Quá trình hình thành và phát triển : 46
3. Mục tiêu, triết lý kinh doanh , cam kết và chính sách chất lượng 48
4. Sản phẩm và thị trường 49
5. Mạng lưới phân phối 50
II. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Vinamilk trong điều kiện hội nhập …52
1. Phân tích một số chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Công ty 52
1.1. Nhân tố giá cả 52
1.2.Sản phẩm và cơ cấu 53
1.3.Chất lượng sản phẩm 55
1.4.Phân phối 56
1.5.Hoạt động xúc tiến bán hàng , công tác PR 57
2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Vinamilk : 58
2.1. Những mặt đã đạt được trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 58

2.2. Những mặt chưa đạt được trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty : 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VINAMILK 66
I.Mục tiêu định hướng phát triển của công ty Vinamilk đến năm 2010: 66
1. Định hướng và Mục tiêu phát triển của ngành sữa Việt Nam 66
2. Định hướng và Mục tiêu phát triển của Công ty Vinamilk. 71
II. Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao NLCT của Công ty Vinamilk 79
1.Về phía Nhà nước:Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành 79
1.1.Về thị trường 79
1.2.Về đầu tư 80
1.3.Về nghiên cứu khoa học , chuyển giao công nghệ. 80
1.4.Về phát triển vùng chăn nuôi bò sữa 81
1.5.Quan tâm đến “ sản phẩm đầu ra “, ở đây chủ yếu là sữa tươi 82
1.6. Giải pháp về thú y và vệ sinh thực phẩm : 83
1.7.Về phát triển nguồn nhân lực : 83
1.8.Về huy động vốn . 83
2.Về phía doanh nghiệp . 83
2.1.Xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp 83
2.2.Xây dựng nhận thức đúng đắn về hội nhập : 84
2.3.Phát huy nhân tố con người 86
2.4.Đầu tư hợp lý cho công nghệ . 88
2.5.Giải pháp về xây dựng thương hiệu và văn hoá kinh doanh 89
KẾT LUẬN : 90
Tài liệu tham khảo : 91

Tài liệu