HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào uy tín và trách nhiệm của hai bên.
Hôm nay, ngày………., chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ QUẢNG CÁO ( BÊN A )
Tên doanh nghiệp:……………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………
Đại diện là Ông (bà):………………………… Chức vụ:………………….
Điện thoại:…………………………………… Email:…………………….
Tài khoản số:…………………………………Mở tại ngân hàng:………….
BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (BÊN B)
Tên doanh nghiệp:……………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………
Đại diện là Ông (bà):………………………… Chức vụ:………………….
Điện thoại:…………………………………… Email:…………………….
Tài khoản số:…………………………………Mở tại ngân hàng:………….
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đồng ý với thỏa thuận dịch vụ quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc
• Hình thức:
• Chi phí và thời gian quảng cáo:
Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
1. Tổng chi phí dịch vụ theo thỏa thuận là:
2. Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức

Tài liệu có 3 trang