Information

Mục lục
Giới thiệu sơ lược về công ty Vinamilk trang 4
Bảng cân đối kết toán 5
Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Cty Vinamilk 7
Phân tích vốn lưu động và nguồn tài trợ vốn lưu động 10
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 12
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Cty Vinamilk 13
Phân tích chi phí kết quả hoạt động kinh doanh 16
Bảng lưu chuyển tiền tệ 25
Nhận xét bảng lưu chuyển tiền tệ 26
Phân tích các hệ số tài chính 34
Mở rộng 40
Lời kết 44
Tài liệu tham khảo

Tài liệu