Information
Information
Nền kinh tế phát triển tốc độ ngày càng tăng, mở cửa hội nhập với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường . doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đầy đủ thử thách ấy và phát triển nhanh nhạy, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đề ra các chính sách đúng đắn kịp thời với khả năng hiện có của doanh nghiệp.
Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc hết sức cần thiết không chỉ đối với nhà quản trị doanh nghiệp. Để đưa ra những quyết định đúng đắn về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất vào doanh nghiệp của chủ sở hữu. Từng bước hạn chế các khả năng rủi ro và từng bước đưa công ty có vị trí mạnh trong thị trường cạnh tranh .
Qua thời gian tốt nghiệp tại công ty Dệt may 29 -3 em đã cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính. Được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong ban lãnh đạo công ty hiướng dẫn, cung cấp thông tin cho em được hiểu biết thêm nhiều kiến thức để phân tích đề tài tốt nghiệp này.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, cùng các cô chú trong ban lãnh đạo công ty Dệt may 29 - 3 đã giúp em hoàn thành đề án tốt nghiệp này.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
PHẦN I: 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 1
1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 1
1.1 Doanh nghiệp : 1
1.2 Tài chính doanh nghiệp: 1
2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 2
3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền. 2
II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp 5
1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 5
1.1 Chức năng của doanh nghiệp 5
1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp 6
1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp : 7
3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp. 8
III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 9
1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta 9
2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 10
2.1 Các hệ số khả năng thanh toán: 10
2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát 12
2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 12
2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán: 12
2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn 13
2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả. 14
2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay : 14
2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản : 14
2.2.1 cơ cấu nguốn vốn : 14
2.2.2/ Cơ cấu tài sản : 15
2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 16
2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh. 16
2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho 16
2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho 16
2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 17
2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân 17
2.3.5 Vòng quay vốn lưu động 18
2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động : 18
2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 18
2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 18
2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 18
2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 19
2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản 19

PHẦN II 20
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 20
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 20
1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Công ty dệt may 29-3 20
2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 21
2.1 Chức năng 21
2.2 Nhiệm vụ 22
3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty 22
3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 22
3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 23
4. Phân tích môi trường hoạt động của Công ty 25
4.1 Môi trường vĩ mô 25
4.1.1 Môi trường kinh tế 25
4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội 25
4.1.3 Môi trường tự nhiên 26
4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 26
4.1.5 các yếu tố công nghệ 27
4.2 Môi trường vi mô 27
4.2.1 Nhà cung cấp 27
4.2.2 Khách hàng 28
4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 28
2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng 33
2.1 Hệ số về khả năng thanh toán 33
2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 34
2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động 35
2.4 Các hệ số khả năng sinh lời 36
3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 . 37
4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3 38


PHẦN III 40
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 - 3 40
I/ Nhận định tình hình chung của công ty trong thời gian đến 40
1/ Những cơ hội và thách thức 40
1.1/ Những cơ hội ; 40
1.2/ Những thách thức 40
2. Định hướng và mục tiêu của công ty : 42
II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính 42
1. Về chi phí hoạt động tài chính : 42
2/ Tăng doanh số hàng bán ra : 43
3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu: 43
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu
Tài liệu