Information

Phần 1 : Mở đầu
Phần 2 : Nội dung
Chương 1 : Lý thuyết lam phát

1.1 Các quan niệm về lạm phát
1.1.1 Trương phái lưu thông tiền tệ
1.1.2 Trường phái cầu kéo
1.1.3 Trường phái lạm phát và giá cả
1.1.4 Trương phái K.Marx

1.2 Phân loại lạm phát
1.2.1 Căn cứ vào định lượng gồm:
1.2.2Căn cứ vào định tính :

1.3Nguyên nhân lạm phát
1.3.1 Lạm phát do cầu kéo :
1.3.2 Lạm phát do chi phí đẩy :
1.3.3 Lạm phát do cung tiền tệ tăng cao và liên tục
1.3.4 Các nguyên nhân khác

1.4 Tác động của lạm phát

1.4.1 Lạm phát không dự kiến được
1.4.2 Lạm phát dự kiến được
1.5 Chính sách và biện pháp trong thòi kì lam phát

1.5.1 Biện pháp đối phó với lạm phát
1.5.1.1Những biện pháp tình thế
1.5.1.2Những biện pháp chiến lược

1.5.2Chính sách lạm phát

1.5.3 Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

1.5.4 Lạm phát theo mục tiêu

1.5.4.1Giới thiệu lạm phát mục tiêu (LPMT)
1.5.4.2 Đặc điểm của lạm phát mục tiêu
1.5.4.3 Quy trình thực hiện LPMT
Chương 2 : Lạm phát ở Việt Nam

2.1 Sơ lược lịch sử lạm phát ở Việt Nam:
2.1.1 Diễn biến
2.1.1.1Giai đoạn những năm trước Đổi mới 1986:
2.1.1.2 Giai đoạn lạm phát sau Đổi mới 1986 đến nay:
2.1.2 Nguyên nhân
2.1.2.1.Nguyên nhân khách quan.
2.1.2.2 Nguyên nhân chủ quan:
2.1.3 Phương hướng giải quyết
2.2 Lạm Phát ở Việt Nam giai đoạn 2007-2009
2.2.1 Diễn biến
2.2.2 Nguyên nhân
2.2.2.1 Lạm phát tiền tệ
2.2.2.2 Lạm phát cầu kéo
2.2.2.3 Lạm phát chi phí đẩy
2.2.2.4 Nguyên nhân khác
2.2.3. Tác động của lạm phát:
2.2.3.1 Tác động đến tình hình kinh tế:
2.2.3.2 Tác động đến tình hình xã hội:
2.2.4 Giai pháp
2.2.4.1 Năm 2007
2.2.4.2 Năm 2008
2.2.4.3 Năm 2009
2.2.5 Đánh giá giải pháp

2.2.5.1 Năm 2007
2.2.5.2 Năm 2008
2.2.5.3 Năm 2009

Phần 3 : Kết luận


Mở đầu


Trong sự nghiệp phát triển kinh tế Xã hội của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm về tác động của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế. Lạm phát là một trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia nhưng cũng là một trong những trở ngại lớn nhất trong công cuộc phát triển đất nước. Lạm phát được coi như là một căn bệnh thế kỷ của nền kinh tế thị trường. Càng ngày, cùng với sự phát triển đa dạng phong phú của nền kinh tế thì nguyên nhân dẫ đến lạm phát cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn.Đối với nước ta, trong sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế mới sẽ là môi trường thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế theo xu hướng hiện đại, chắc lọc thừa kế những thành tựu và khắc phục những tồn tại đã qua. Trong đó, lạm pháp nổi lên như là mộtvấn đề hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, việc nguyên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát là hết sức cần thiết và có vai trò to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
Từ năm 1976 đến nay, Việt Nam trải qua hai giai đoạn phát triển chính được đánh dấu bằng mốc khởi đầu đổi mới năm 1986 : nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong cả hai giai đoạn này, lạm phát luôn là mọt vấn đề được quan tâm hang đầu trong các chính sách và chến lược phát triển, nhất là trong những thời điểm lạm phát dâng cao như nửa cuối thập niên 1970 – nửa đầu thập niên 1980 và lại nổi lên từ năm 2007 cho đến nay.
Lạm phát ở nước ta giai đoạn 2007 cho đến nay có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sự điều hành quản lý của nhà nước đã phần nào ngăn chặn, khắc phục nhưng tác động của lạm phát, tình hình ngày càng được ổn định. Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa thật sự được đẩy lùi mà còn có nguy cơ quay trở lại, diễn biến một cách phức tạp. Vì thế, việc tìm hiểu lạm phát trong thời gian qua về nguyên nhân, diễn biến, tác động, giải pháp… sẽ giúp ta có một cái nhìn tổn quan hơn, đúc kết được kinh ngiệm để xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong thời gian sắp tới.
Tài liệu