Information

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I: Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương 5
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương. 5
1.1.1. Khái niệm cho vay 5
1.1.2. Đặc điểm 5
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương. 5
1.1.4. Các hình thức cho vay của NHTM. 6
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM 9
1.2.1. Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng 9
1.2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng. 12
1.2.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. 12
1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng 13
1.2.5. Lợi ích của cho vay tiêu dùng. 16
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM. 18
Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam 21
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank. 21
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Techcombank 21
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Techcombank 23
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank 24
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank 25
2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở Việt Nam 27
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 29
2.3.1. Khái quát về hoạt động cho vay tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 29
2.3.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 35
2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 38
Chương III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương 44
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 44
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương. 46
3.2.1. Tăng cường chiến lược marketing ngân hàng 46
3.2.2. Mở rộng mạng lưới của Ngân hàng 57
3.3. Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng. 57
3.4. Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàng 58
3.5. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực 60
3.6. Một số kiến nghị 62
3.6.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 62
3.6.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 63
Kết luận 65
Tài liệu tham khảo 67

Tài liệu