MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG. 2
1.1. Mô tả tình huống: 2
1.1.1. Mô tả tình huống điển hình: 2
1.1.2. Mô tả tình huống thực tế: 2
1.1.3. Tóm tắt tình huống: 6
1.1.4. Các câu hỏi đặt ra cho tình huống: 7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 8
2.1. Phân tích tình huống: 8
2.1.1. Thực trạng tình huống: 8
2.1.2. Nguyên nhân tình huống: 11
2.2. Phân tích giải pháp: 12
2.2.1. Mục tiêu xử lý: 12
2.2.2. Lựa chọn giải pháp xử lý tính huống: 12
CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KIẾN NGHỊ 14
3.1. Bài học kinh nghiệm: 14
3.2. Kiến nghị: 14
KẾT LUẬN 16