Information
LỜI NÓI ĐẦU
Việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán là bước phát triển tất yếu của mỗi nền kinh tế của mỗi quốc gia. Và nó là cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh trong bài tiểu luận này, với sự hiểu biết của mình tôi muốn vận dụng lý luận về tư bản cho vay từ đó để trình bầy lợi ích của việc phát triển thị trường chứng khoán. Và có một số nhận xét về sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Qua đó rút ra một số giải pháp và kiến nghị. Vì thị trường chứng khoán đối với chúng ta còn là vấn đề rất mới mẻ nên bài tiểu luận không khỏi có những sơ xuất.

CHƯƠNG I
VÀI NÉT CHUNG CỦA TƯ BẢN CHO VAY

1. Khái niệm
Tư bản cho vay là một bộ phận của tuần hoàn tư bản công nghiệp dưới hình thức tư bản tiền tệ. Tách ra tức là người có tiền đưa cho một nhà tư bản khác sử dụng trong một thời gian để nhận được một số lời nào đó
2. Sự vận động
Sự vận động của tư bản cho vay hoàn toàn dựa vào sự vận động của tư bản công nghiệp. Tư bản đã cho vay được đem dùng vào sản xuất với mục đích thu giá trị thặng dư. Đồng thời nó còn trực tiếp biểu hiện quan hệ giữa hai tập đoàn tư bản. Một bên là các nhà tư bản có tiền bạc một bên là các nhà tư ban trực tiếp kinh doanh. Tư bản cho vay sinh ra thu nhập dưới hình thức lợi tức, đó là một thuộc tính tự nhiên của tiền tệ
Tài liệu