Information
LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán là một hệ thống huy động vốn nhanh, mạnh phục vụ cực tốt cho tái đầu tư sản xuất, cũng là một trong những nền tảng quan trọng để đưa VN hội nhập sâu, rộng với thế giới. Sự phát triển của TTCK một cách ổn định là tác nhân quan trọng không chỉ cho sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng mà đối với cả nền kinh tế nói chung.
Thị trường chứng khoán ngày càng phát huy vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, thời gian vừa qua (cuối năm 2006 và đầu năm 2007) đã có lúc ồn ào sôi động thông tin từ thị trường chứng khoán, nhưng từ giữa năm 2007 đến nay TTCK Việt Nam đã trải qua một đợt suy giảm rất mạnh. Trong khi đó Việt Nam đã trở thành thành viên tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều này đặt TTCK Việt Nam trước những khó khăn và thách thức lớn đòi hỏi một thị trường lớn mạnh để có thể đứng vững trước những biến động của thế giới.
3 tháng đầu năm 2008 này là đợt giảm sút kéo dài nhất trong 2 năm 2006 và 2007, do vậy tháng 3 vừa rồi Chính phủ đã họp bàn với UBCKNN đề ra mục tiêu ổn định tình hình TTCK trong thời gian trước mắt. Để có thể tìm ra phương hướng vực thị trường dậy trong bối cảnh hiện nay, theo em, trước hết phải thấy được những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam từ đó xây dựng biện pháp chính sách “giải cứu” thị trường. Song do kiến thức còn hạn hẹp nên phạm vi nghiên cứu của em chỉ bó hẹp trong việc phân tích các nhân tố tác động của nền kinh tế tới TTCK. Do vậy em chọn đề tài “ Phân tích những ảnh hưởng gây ra sự đi xuống của thị trường chứng khoán Việt Nam đầu năm 2008 dựa trên phân tích nền kinh tế ”
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Nguyễn Phương Luyến cùng các anh chị hướng dẫn của công ty chứng khoán VNDirect đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp, nhận thức còn hạn chế, vì thế bài chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thầy, cô để em có thể hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này.

Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng nền kinh tế trong nước, nền kinh tế thế giới cũng như TTCK thế giới hiện nay trong mối quan hệ với TTCK trong nước, từ đó rút ra các nguyên nhân gây nên sự sụt giảm của thị trường.
Qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đó ta có thể đề xuất những giải pháp, kiến nghị cho TTCK, cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và nền kinh tế nhằm tháo gỡ cho tình hình thị trường hiện nay cũng như lâu dài.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chuyên đề tập trung tìm hiểu phân tích các nhân tố trong nền kinh tế trong và ngoài nước ảnh hưởng đến sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2008 đến nay.
Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề có sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp logic, phương pháp so sánh, ...
Kết cấu
Chuyên đề nghiên cứu gồm các nội dung chính và được trình bày như sau:
Chương I : Những vấn đề cơ bản về Phân tích thị trường chứng khoán
Chương II : Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
Chương III : Giải pháp khắc phục tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I : Những vấn đề cơ bản về Phân tích thị trường chứng khoán
1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoá
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán
1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
1.1.4. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán
1.1.5. Cấu trức và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán
1.2. Phân tích thị trường
1.2.1. Phân tích tình hình kinh tế thế giới
1.2.2. Phân tích tình hình kinh tế trong nước
Chương II : Phân tích các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
2.1. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.1. Tổng hợp thị trường niêm yết
2.1.2. Tổng hợp thị trường OTC
2.2. Phân tích thị trường
2.2.1. Kinh tế thế giới và sự ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam
2.2.1.1. Kinh tế thế giới
2.2.1.2. Thị trường chứng khoán thế giới
2.2.1.3. Tác động tới nền kinh tế và TTCK Việt Nam
2.2.2. Kinh tế Việt Nam và sự ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam
2.2.2.1. Kinh tế Việt Nam từ những thách thức tăng trưởng
2.2.2.2. Những chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam
2.2.2.3. Tác động tới TTCK Việt Nam
2.2.3. Các yếu tố nội tại của TTCK Việt Nam
2.2.3.1. Cổ phần hoá và cách thức tiến hành IPO
2.2.3.2. Các chính sách tác động đến TTCK
2.2.3.3. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
2.3. Dự báo xu hướng TTCK Việt Nam trong thời gian tới
Chương III : Giải pháp khắc phục tình hình
thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
3.1. Giải pháp phát triển TTCK
3.2.1. Đối với việc phát triển nền kinh tế
3.1.1. Đối với việc cổ phần hoá và cách thức tiến hành IPO
3.1.2. Đối với các chính sách áp dụng cho TTCK
3.1.3. Đối với môi trường cho nhà đầu tư nước ngoài
3.2. Một số khuyến nghị đối với nhà đầu tư
Kết luận
Lời cam đoan
Danh mục các hình, bảng
Danh sách tài liệu tham khảo
Tài liệu