Information
BAI DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC "NHÀ KINH TẾ TRẺ"
KIỂU FILE: .PDF
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1
1.1 Thông tin là gì? 1
1.2 Sự bất cân xứng thông tin trong thị trường tài chính 1
1.2.1 Bất cân xứng thông tin (BCXTT) là gì? 1
1.2.2 Các biểu hiện của BCXTT trong thị trường tài chính 2
1.2.2.1 Sự lựa chọn trái ngược 7
1.2.2.2 Tâm lý ỷ lại 11
1.2.2.3 Chi phí quản lý 11
1.2.3 Những biện pháp để hạn chế vấn đề BCXTT . 13
1.2.3.1 Giảm thiểu sự lựa chọn bất lợi 13
a. Phát tín hiệu . 13
b. Sàng lọc 13
1.2.3.2 Kiểm soát tâm lý ỷ lại 14
a. Cơ chế trực tiếp 14
b. Cơ chế gián tiếp 14
CHƯƠNG II: BẤT CÂN XỨNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1 Nhìn lại TTCK Việt Nam sau 8 năm hoạt động 16
2.1.1 Phác họa bức tranh toàn cảnh 16
2.1.2 Đánh giá tính hiệu quả của TTCK Việt Nam 16
2.1.2.1 Trong TTCK Việt Nam có hiện tượng “tâm lý bầy đàn” hay không? 16
a. Giai đoạn sơ khai: từ 28/07/2000 đến 25/06/2001
b. Giai đoạn 2: từ 25/06/2001 đến 31/12/2003
c. Giai đoạn 3: từ 01/01/2004 đến 31/01/2006
d. Giai đoạn 4: từ 06/02/2006 đến 27/12/2007
2.1.2.2 Kiểm định tính độc lập của tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu 22
a. Miêu tả dữ liệu 22
b. Phương pháp luận 23
c. Các kết quả của kiểm nghiệm 25
2.1.3 Nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại 27
2.2 Bất cân xứng thông tin trên TTCK Việt Nam 29
2.2.1 Tính minh bạch thông tin 29
2.2.1.1 Sự lựa chọn bất lợi 29
a. Giao dịch nội gián 29
b. Thiếu minh bạch trong IPO 29
c. Các hiện tượng khác 32
2.2.1.2 Rủi ro đạo đức 34
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG BCXTT TRÊN TTCK VIỆT NAM .37
3.1. Các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua 37
3.1.1 Giai đoạn trước khi Luật chứng khoán ra đời 38
3.1.1.1 Nghị định 144/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán vàThị trường Chứng khoán 38
3.1.1.2 Nghị định 161/2004/NĐ-CP 38
3.1.1.3 Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK . 38
3.1.1.4 Thông tư 57/2004/TT-BTC 38
3.1.2 Giai đoạn từ sau khi Luật chứng khoán ra đời vào ngày 29/6/2006 39
3.2 Những kiến nghị nhằm khắc phục tình trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 40
3.2.1 Giải pháp nhằm làm minh bạch thông tin 40
3.2.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý 40
3.2.1.2 Cải thiện hệ thống kế toán, kiểm toán 42
3.2.1.3 Các công ty niêm yết 42
3.2.1.4 Các công ty chứng khoán 44
3.2.1.5 Đối với Sở giao dịch Chứng khoán 44
3.2.1.6 Đối với Thị trường giao dịch Chứng khoán nói chung 44
3.2.2 Giải pháp về cơ sở hạ tầng . 45
3.2.2.1. Hướng tới việc xây dựng và phát triển một hệ thống công bố thông tin số hóa sử dụng XML.(xem thêm ở phụ lục 2) 45
3.2.2.2. Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ
thông tin trong hệ thống giao dịch 46
3.2.2.3 Nâng cao chất lượng các bản tin thị trường chứng khoán, các website của SGDCK , TTGDCK và UBCKNN 47
3.2.2.4 Nâng cao năng lực của giới truyền thông 48
3.2.3 Giải pháp về tiếp nhận thông tin 48
PHẦN PHỤ LỤC
Tài liệu