Information
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 3
Đối tượng của đề tài 3
Mục đích nghiên cứu 3
Phương pháp nghiên cứu 3
Nội dung của đề tài môn học bao gồm 3
LÍ THUYẾT 4
I. LÍ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 4
1.Lí thuyết Dow 4
1.1 Ba xu thế thị trường: 4
1.2 Giá phản ánh tất cả hành động của thị trường 6
1.3 Chỉ số giá chứng khoán 6
1.4 Các mối quan hệ giá và khối lượng. 6
1.5 Hành động giá xác định xu hướng 7
2. Xây dựng đồ thị 12
2.1 Biểu đồ dạng đường (Line Chart): 12
2.2 Biểu đồ dạng theo chắn – Bar Chart 13
2.3 Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart) 15
3.Các hình mẫu kĩ thuật 16
4. Các chỉ số giá trung bình. 26
5. Một số chỉ giá chứng khoán nổi tiếng trên thế giới 28
6. Caáu truùc vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam 29
THỰC TRẠNG 34
2.1 Thực trạng thị trường chứng khoan hoạt động tại Việt Nam 34
a.Thò tröôøng chöùng khoaùn taäp trung 34
b. Thò tröôøng chöùng khoaùn phi taäp trung 41
2.2 Thực trạng phân tích và đầu tư cụ thể 34
2.2.1 Phân tích khối lượng giao dịch chứng khoán 42
2.2.2 Phân tích tình hình chung và tiến hành đầu tư 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


LỜI NÓI ĐẦU


Thị trường chứng khoán đang trở thành một điểm nóng thu hút sự quan tâm rất lớn của mọt đối tượng trong xã hội. Cùng với sự quan tâm đó, giới tham gia thị trường chứng khoán cũng bắt đầu quan tâm đến những kĩ thuật ứng dụng trong phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Hai hệ thống kĩ thuật phân tích được nói đến nhiều nhất là phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Trong khi đa số chúng ta đều ít nhiều có những kiến thức nhất định về phân tích cơ bản thì số lượng người hiểu và nắm về phân tích kĩ thuật còn hạn chế, hơn thế nữa khả năng ứng dụng và tính chính xác của nó còn là một vấn đề đang bàn cãi hàng trăm năm nay. Và đây chính là do mànhóm chọn đề tài này.
Đối tượng của đề tài
Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam , hoạt động đầu tư chứng khoán và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của thị trường chứng khoán.
Mục đích nghiên cứu
Thấy được thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, vẫn đang là thị trường non yếu. Nhưng nó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế Việt Nam đi lên hoà nhập với xu hướng chung của Thế giới. Và từ đó tìm ra giải pháp thích hợp cho thị trường chứng khoán nước ta.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán, nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu, nắm bắt thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm ra những thành công và những thất bại của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nội dung của đề tài môn học bao gồm:lí thuyết về phân tích kĩ thuật, thực trạng vềthị trường chứng khoán hiện nay

Vì sự hiểu biết và thời gian có hạn cho nên nội dung đề tài của mình không tránh khỏi những sai xót. Do vậy, em mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của Cô để cho đề tài của em thêm hoàn thiện.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô Từ Thị Hoàng Lan, Cô đã giúp em hoàn thành tốt đề tài này.

LÍ THUYẾT

I. LÍ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phân tích kĩ thuật là khoa học ghi chép biểu đồ dưới dạng đồ thị các giao dịch cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu trong quá khứ và từ đó vẽ ra được bức tranh về xu thế trong tương lai.
1.Lí thuyết Dow
 Là lý thuyết lâu đời nhất
 Là phương pháp được biết đến nhiều nhất về việc xác định các xu hướng chính trên TTCK
 Lý thuyết Dow, lấy tên của nhà sáng lập Charles Dow, đây là kỹ thuật nhằm cố gắng giải thích rõ ràng các xu hướng lâu dài và trước mắt của thị giá cổ phiếu
 Lý thuyết Dow không chú ý đến giá cao nhất hoặc giá thấp nhất trong ngày mà chỉ quan tâm đến giá đóng cửa.

Lí thuyết Dow đưa ra các tiền đề cơ bản sao:
1.1 Ba xu thế thị trường:
- Xu thế cấp 1(primary trend) : đó là xu thế chung về sự đi lên hoặc đi xuống kéo dài trong một hoặc thậm chí vài năm.
Phân loại:
+ Thị trường con bò tót( bull market): là xu thế cấp 1 mà mỗi đợt giá tăng mới lại đạt mức cao hơn đợt giá tăng lần trước và cứ mỗi đợt phản ứng giá vẫn ở mức cao hơn đợt phản ứng giá lần trước, nhưng xu thế cấp 1 vẫn là xu thế tăng giá
Tài liệu