Information
MỞ ĐẦU
V.I.Lênin là một nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn, lónh đạo kiệt xuất đó kế tục vẻ vang sự nghiệp của Mỏc - Ăngghen, vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác, để lại cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức một di sản tư tưởng lý luận vụ giỏ, như: học thuyết về chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản; vấn đề xây dựng một hỡnh thỏi kinh tế - xó hội mới - xó hội chủ nghĩa chưa từng có trong lịch sử loài người; tư tưởng về xây dựng Đảng kiểu mới và xây dựng một nhà nước mới với bản chất là cơ quan quyền lực của nhân dân lao động; những giá trị cơ bản về hệ thống phương pháp luận khoa học Mácxít…
V.I.Lênin đó hiến dõng trọn đời mỡnh vỡ sự nghiệp đấu tranh giải phóng người lao động khỏi ách áp bức giai cấp và dân tộc. Do tính chất nhân đạo và cao cả của sự nghiệp đó, Lênin đó trở thành biểu tượng và hiện thân của cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ bất công, áp bức, đói nghèo, xây dựng một thế giới mới vỡ hạnh phỳc và phẩm giỏ con người. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đó núi: “Trước con mắt các dân tộc phương Đông, V.I.Lênin không chỉ là một lónh tụ, một người chỉ huy. Đó cũng là một người thầy có sức hấp dẫn: tính coi thường sự xa hoa, lũng ham mờ cụng việc, đời sống trong sạch, sự giản dị và tâm hồn cao thượng của Người, làm cho quả tim chúng tôi hướng về Người không có gỡ ngăn cản nổi”.
V.I.Lờnin đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, Lênin đó nhỡn nhận một cỏch khỏch quan về vai trũ và những đặc điểm của nhà nước chân chính trong quá trỡnh xõy dựng CNXH. Đó cũng là bài học sâu sắc đối với Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng CNXH, sự nghiệp xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân, vỡ dõn.
Tỏc phẩm cú ý nghĩa vụ cựng lớn lao về cả lý luận và thực tiễn khi đề cập đến chính quyền nhà nước- vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Có thể nói trông tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”, lần đầu tiên học thuyết Mác về nhà nước được trỡnh bày một cỏch cú hệ thống và đầy đủ nhất. Qua tác phẩm, người đọc có thể thấy được quan điểm về nhà nước của Mác và Angghen được Lênin phát triển sáng tạo như thế nào qua các giai đoạn lịch sử, những yếu tố lý luận cơ bản nhất về nhà nước(nguồn gốc, tính giai cấp, đặc trưng, nhiệm vụ và cả tương lai của nó) và thái độ của Đảng, giai cấp công nhân, nhân dân lao động đối với nhà nước cũ và việc xây dựng nhà nước mới.
Hiện nay, những nội dung trong “Nhà nước và cách mạng” vẫn cũn nguyờn giỏ trị. Chớnh vỡ vậy em đó chọn đề tài “Những nguyên lý về CNXHKH trong tỏc phẩm Nhà nước và cách mạng của Lênin” làm đề tài tiểu luận kết thỳc học phần “Giới thiệu các tác phẩm kinh điển”.
Tài liệu