Information
LỜI MỞ ĐẦU
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, không xây dựng và phát triển nền dân chủ, hệ thống chính trị trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ và mọi lợi ích của nhân dân lao động trên thực tế các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lao động xã hội chủ nghĩa.
Trong bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ đi luận giải từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ ... của những vấn đề nêu trên.
Vấn đề đầu tiên cần nghiên cứu đó là bàn về Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (hay còn gọi là chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa).


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
I. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa)
1. Quan niệm về dân chủ
2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
3. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
1.Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa
2. Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
III. Cải cach Nhà nước trong quá trình đổi mời hệ thống trong chính trị ở Việt Nam hiện nay
1. Đổi mới hệ thống chính trị nước ta hiện nay
2. Cải cách Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
KẾT LUẬN
Tài liệu