Information

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA 2
I. NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM 2
II. DÂN TỘC VIỆT NAM 6
III. SỰ ĐA DẠNG VĂN HOÁ 7

1. Tộc người Tày Nùng 10
- Truyền thống ăn uống: 10
- Văn hoá mặc: 10
- Nhà ở: 11
- Tín ngưỡng phong tục và lễ hội: 11
- Văn hoá nghệ thuật: 11
2. Văn hóa Mường: 12
- Văn hóa ăn: 12
- Văn hóa mặc: 12
- Văn hóa ở: 13
- Văn hóa tinh thần phong phú: 13
PHẦN II. VĂN HOÁ SẢN XUẤT 15
I. Nông nghiệp, đánh cá, chăn nuôi 15

1. Nông nghiệp và thực vật tự sinh 15
a. Sản xuất lúa gạo 15
b. Cây lương thực và cây công nghiệp 15
c. Thực vật tự sinh - lâm sản 16
d. Thuỷ Lợi 16
2. Đánh cá, chăn nuôi 17
a. Đánh cá 17
- Đánh cá biển : 17
- Đánh cá nước ngọt: 17
b. Chăn nuôi 17
II. Công nghiệp, vận tải, thương nghiệp 18
1. Công nghiệp 18
- Công nghiệp truyền thống: 18
- Công nghiệp hiện đại: 18
2. Các phương tiện vận chuyển 18
- Đường bộ: 18
- Đường thủy: 19
- Đường sắt: 19
3. Thương nghiệp 19
a. Nội thương 19
b. Ngoại thương 20
* So sánh văn hóa Trung Quốc với Việt Nam 20

Tài liệu