Information

MỤC LỤC trang

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực 2
Vườn Quốc Gia Ba Vì

1.1.Điều kiện tự nhiên 2
1.2.Điều kiện kinh tế xã hội
6
Chương 2. Địa chất khu vực nghiên cứu
9
2.1.Địa tầng 9
2.2.Các yếu tố cấu trúc kiến tạo khu vực 10
2.3.Tài nguyên kháng sản 11
2.4.Các biểu hiện động lựu môi trường và tai biến môi trường
14
Chương 3. Đa dạng sinh học
19
3.1.Đa dạng thực vật 19
3.2.Đa dạng động vật 24
3.3.Một số khu vực bảo tồn sinh vật quí ở Ba Vì 25
Tài liệu