Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP
CHƯƠNG II : SỬ DỤNG IC CD4047 và TRANSISTOR 2N3055
1. Sơ đồ nguyên lý
a. Mạch điều khiển
b. Mạch lực
c. Linh kiện sử dụng
2. Giới thiệu chi tiết các linh kiện
a. Mạch điều khiển
 IC CD4047
 IC LM324
b. Mạch lực
 Transistor H1061
 Transistor 2N3055
3. Nguyên lý làm việc.
4. Mạch in
a. Mạch điều khiển
b. Mạch lực
CHƯƠNG III : SỬ DỤNG IC SG3525 và MOSFET IRF3205
1. Sơ đồ nguyên lý
a. Sơ đồ
b. Linh kiện sử
dụng
2. Giới thiệu chi tiết các linh kiện
a. IC SG3525
b. MOSFET IRF3205
3. Nguyên lý làm việc
4. Mạch in
CHƯƠNG IV : BIẾN ÁP
CHƯƠNG V : KẾT LUẬN
KẾT LUẬN
Tài liệu