Information
Chương 1: Lý luận chung về kinh doanh du lịch và tính thời vụ trong du lịch.
I. Khái niệm chung về kinh doanh du lịch
1. Du lịch
2. Khách du lịch
3. Tài nguyên du lịch
4. Điểm du lịch, khu du lịch
5. Kinh doanh du lịch
6. Sản phẩm du lịch
7. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch
II. Tính thời vụ trong du lịch
1. Khái niệm
2. ảnh hưởng của tính thời vụ trong du lịch
3. Các nhân tố quyết định
4. Các căn cứ để khác phục tính thời vụ trong du lịch
5. Các biện pháp khắc phục
Chương 2: Giới thiệu về Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua
I. Khái quát chung
1. Hoàn cảnh ra đời
2. Lịch sử phát triển
3. Chức năng nhiệm vụ
II. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1. Sơ đồ tổng thể khu du lịch Ao Vua
2. Các khu vực
3. Cơ sở hạ tầng khác
III. Cơ cấu tổ chức
1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
3. Nguồn lao động
IV. Chính sách đối với một số dịch vụ bổ trợ
V. Mối quan hệ với chính quyền và dân cư địa phương
VI. Kết quả hoạt động kinh doanh
1. Kết quả
2. Nhận xét
VII. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty tới năm 2005
Chương 3: Tính thời vụ trong du lịch tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua
I. Các nhân tố tác động
1. Địa hình
2. Khí hậu
3. Khả năng đón tiếp của Công ty
II. Kết quả kinh doanh theo thời vụ
1. Kết qủa
2. Nhận xét
III. Kết luận
IV. Giải pháp khắc phục tính thời vụ trong du lịch tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua
1. Giải pháp sản phẩm
2. Giải pháp phân phối
3. Giải pháp giá cả
4. Giải pháp xúc tiến hỗn hợp
5. Giải pháp lao động
V. Kiến nghị đối với Nhà nước.
Tài liệu