Information
Mục lục
Mở đầu.3
Chương I: Giới thiệu chung về khách sạn Hilton Hanoi Opera

1.1: Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn khách sạn Hilton.5
1.2. Đôi nét về khách sạn Hilton Hanoi Opera. 6
1.2.1. Vị trí và lịch sử hình thành.6
1.2.2.Cơ cấu tổ chức và đội ngũ lao động.8
1.1.3. Cơ sở vật chất của khách sạn. 11
1.1.4.Thị trường khách của khách sạn.14
Chương II:Hoạt động kinh doanh ăn uống của nhà hàng Ba Miền
2.1.Giới thiệu bộ phận kinh doanh ăn uống của khách sạn Hilton Hanoi Opera. 16
2.1.1. Mô hình quản lý và cơ cấu lao động. 16
2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của bộ phận kinh doanh ăn uống 18
2.2.Thực trạng kinh doanh ăn uống tại nhà hàng Ba Miền khách sạn Hilton Hanoi Opera. 19
2.2.1.Cơ sở vật chất. 19
2.2.2.Đối tượng khách. 21
2.2.3.Thực đơn nhà hàng. 22
2.2.4.Hình thức phục vụ. 23
2.2.5.Phong cách phuc vụ và giá cả dịch vụ. . 24
2.2.6.Hiệu quả kinh doanh của nhà hàng. 25
Chương III:Hoạt động thực tập, nhận xét và đề xuất.
3.1. Hoạt động thực tập tại nhà hàng Ba Miền.26
3.2.Nhận xét về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Ba Miền.26
`3.2.1.Nhận xét về chất lượng n ăn. 27
3.2.2.Nhận xét về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên.27
3.3.Một số đề xuất của cá nhân tác giả.28
3.3.1.Đề xuất về cơ chế đào tạo nhân viên.28
3.3.2.Đề xuất về cơ chế phân ca làm việc . 28
Kết luận. 29
Tài liệu tham khảo . 29
Phụ lục. 30


Tài liệu