Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1. Giới thiệu chung về Công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội (Hà Nội Toserco)
1.1. Khái quát về Công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội (Hà Nội Toserco)
1.1.1. Các giai đoạn hình thành và phát triển của Hà Nội Toserco
1.1.2. Khái quát về trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch thuộc công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
1.1.2.1. Quá trình ra đời và phát triển của trung tâm
1.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm
1.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của trung tâm
1.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm
1.1.2.5. Những thuận lợi và khó khăn của trung tâm
1.2. Khái quát về phòng du lịch 2
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng du lịch 2
1.2.2. Cơ cấu tổ chức của phòng du lịch 2
1.2.3. Vai trò của phòng đối với trung tâm và công ty
Chương 2. Công việc thực tập trong công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội
2.1. Tìm hiểu về công ty và bộ phận thực tập
2.2. Công việc trực văn phòng
Chương 3. Một số kiến nghị, đề xuất và bài học kinh nghiệm được rút ra trong thời gian thực tập
3.1.Đề xuất và kiến nghị
3.1.1. Đối với công ty tiếp nhận thực tập
3.1.2. Đối với nhà trường và ban lãnh đạo khoa
3..2. Bài học kinh nghiệm
KẾT LUẬN
Tài liệu