Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

1.1. Tên gọi, trụ sở
1.2. Hình thức kinh doanh
1.3. Ngành nghề kinh doanh
1.4. Đối tượng, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh lữ hành quốc tế
1.5. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty
1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
1.7. Kết quả kinh doanh trong 2 năm 2005 – 2006
1.8. Phương thức tổ chức và quản lý công ty
CHƯƠNG 2: VIỆC VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ĐÃ HỌC VÀO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
2.1. Việc nắm bắt một số khái niệm đã học
2.2. Việc áp dụng các nghiệp vụ lữ hành đã học vào quá trình thực tập
2.2.1. Thực tập ở bộ phận Marketing, bán hàng
2.2.2. Thực tập ở bộ phận điều hành
2.2.3. Thực tập ở bộ phận hướng dẫn
2.2.4. Thực tập ở bộ phận kế toán
2.2.5. Thực tập kỹ năng xây dựng chương trình du lịch
2.2.6. Thực tập việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch
CHƯƠNG 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Những bài học kinh nghiệm
3.1.1. Kinh nghiệm trong hoạt động Maketing và bán hàng
3.1.2. Kinh nghiệm trong hoạt động hướng dẫn
3.1.3. Kinh nghiệm trong hoạt động điều hành
3.2 Một số kiến nghị, đề xuất
Tài liệu