Information
1. Giới thiệu về lễ kội Katê 1
2. Tiến trình lễ hội Katê 2
2.1 Lễ rước y phục 3
2.2 Lễ mở cửa tháp 4
2.3 Lễ tắm tượng thần 5
2.4 Lễ mặc y phục cho tượng thần 5
2.5 Đại lễ 5
3. Hội 7
3.1 Lễ hội Katê ở làng 8
3.2 Lễ hội Ka tê ở gia đình 9
4. Kết luận 11
5. Một số hình ảnh của lễ hội Katê 12
Tài liệu