Information
MỤC LỤC

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH NHẬT VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH CHO KHÁCH DU LỊCH NHẬT


1. Xu hướng của du lịch văn hoá trên thế giới.

2. Khái quát hoạt động du lịch tại Nhật Bản và đặc điểm tâm lý khách du lịch Nhật Bản

2.1. Khái quát hoạt động du lịch tại Nhật Bản.

2.2 Đặc điểm tâm lý khách du lịch Nhật Bản.

3 Xây dựng sản phẩm du lịch cho khách du lịch Nhật.

4 Kết Luận


1. XU HƯỚNG CỦA DU LịCH VĂN HOÁ TRÊN THẾ GIỚI.
Du lịch văn hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch trên phạm vi thế giới. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã nêu rõ tầm quan trọng của loại hình du lịch văn hóa. Một số nhà nghiên cứu tính toán số lượng khách du lịch văn hóa chiếm 70% số khách đi du lịch. Tuy nhiên, theo Tổ chức Du lịch thế giới thì con số này vào khoảng 37% du lịch toàn cầu tức là khoảng 265 triệu chuyến du lịch thế giới trong năm 2003.

Như vậy, nghiên cứu theo mục đích chính cũng như phụ thì hoạt động du lịch văn hóa vẫn giữ vai trò quan trọng đối với du lịch toàn cầu và nằm trong nhu cầu của khách du lịch.

Đặc điểm quan trọng được ghi nhận sau các kết quả nghiên cứu của Hiệp hội đào tạo du lịch và giải trí (ATLAS) và Cơ quan Pháp về quản lý du lịch (AFIT) thì khác với cách nghĩ thông thường, thị trường khách của loại hình du lịch văn hóa là khách thanh niên nhiều nhất, chiếm gần 40% và ở nhóm tuổi dưới 35 tuổi.

Khách có học vấn cao hơn thì thích đi tìm hiểu du lịch văn hóa nhiều hơn. Trong tổng số khách được hỏi về những thu nhận sau chuyến du lịch nước ngoài thì phần lớn cho rằng được biết về nền văn hóa khác, và được tìm hiểu và khám phá các nền văn hóa khác là điểm quan trọng nhất.
Tài liệu