Information
MỤC LỤC

1. Quản lý nhà nước về du lịch
2. Quản lý di sản.
2.1. Quyền sở hữu về di sản văn hoá.
2.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá.
3. Mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước về du lịch và quản lý di sản văn hoá.
3.1. Di sản văn hoá thuộc sở hữu chung của các ngành du lịch và ngành văn hoá.
3.2. Mặt khác của quản lý Nhà nước về du lịch và quản lý di sản thể hiện ở chức năng điều tiết việc sử dụng và khai thác di sản văn hoá.
3.3. Xây dựng các quy tắc ứng xử trong quản lý Nhà nước về du lịch và quản lý di sản đối với di sản văn hoá.
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Tài liệu