Information
Mục lục:
Chương I – Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thụât du lịch và hiện trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu điều dưỡng

1. Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
2. Vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch
3. Cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
I. Hiện trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ của khu điều dưỡng
a. Hệ thống phòng lưu trú
b. Hệ thống phương tiện vận chuyển
c. Hệ thống dịch vụ bổ sung
Chương II – Chức năng, quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại khu điều dưỡng
1-Đối với hệ thống phòng lưu trữ
2-Hệ thống phương tiện vận chuyển
3-Hệ thống dịch vụ bổ sung
Chương III - Đánh giávề cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ( về mặt kinh tế) và kết luận
Tài liệu