Information
Mục lục

Phần mở đầu.
Chương I: Cơ sở lý luận chung về du lịch

I Du lịch 1
1.1 Khái niệm về du lịch 1
1.2 Chức năng của du lịch 2
1.3 Tài nguyên du lịch 3
1.4 Đặc điểm của du lịch 4
1.5 Ý nghĩa của du lịch 5
II Làng nghề truyền thống.
1 Khái niệm 5
2 Đặc điểm của làng nghề truyền thống 6
2.1 Đặc điểm 6
2.2 Thực tế môi trường thể chế và tác động của nó tới hoạt động
của làng nghề 10
3 Các yếu tố phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam 15
Chương II Thực trạng của việc phát triển làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ.
I Sơ lược về sự hình thành và phát triển làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ.
1 Sự ra đời của làng nghề truyền thống Việt Nam 18
2 Tình hình hoạt động và phát triển làng nghề Hà Tây 21
II Hoạt động phát triển bốn làng nghề truyền thống
1 Đặc điểm chung của làng nghề truyền thống Hà Tây 26
2 Thực trạng phát triển của bốn làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ 27
2.1 Làng Vạn Phúc 27
2.1.1 Lịch sử Vạn Phúc 27
2.1.2 Những tác động về mặt kinh tế của làng nghề 28
2.1.3 Những tác động về văn hoá xã hội của làng nghề 30
2.1.4 Những tác động về môi trường của làng nghề 31
2.2 Làng điêu khác Nhân Hiền 34
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 34
2.2.2 Thực trạng của làng nghề 35
2.2.2.1 Văn hoá 35
2.2.2.2 Những tác động đối với kinh tế 36
2.3 Làng nghề khảm trai Thôn Ngọ 39
2.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển 39
2.3.2 Thực trạng phát triển của làng nghề 40
2.3.2.1 Văn hoá 40
2.3.2.2 Những tác động của làng nghề đối với kinh tế 40
2.4 Giầy da Phú Yên 45
2.4.1 Lịch sử hình thành làng nghề 45
2.4.2 Kinh tế của Phú Yên 45
2.4.3 Văn hoá 49
2.5 Đánh giá chung. 51
2.5.1 Những tích cực và hạn chế đối với việc phát triển ỏ bốn làng nghề trên 51
2.5.2 Khả năng kết hợp với khai thác du lịch tại bốn làng nghề 57
2.5.3 So sánh thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ 58
Chương III Giải pháp cơ bản nhằm khai thác du lịch tại bốn làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ - Hà Tây.
3.1 Các chính sách của nhà nước. 61
3.1.1 Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. 61
3.1.2 Đầu tư vốn thúc đẩy hoạt động sản xuất. 61
3.1.3 Quy hoạch không gian và lãnh thổ. 62
3.1.4 Chính sách về thuế. 62
3.2 Chính sách phát triển bốn làng nghề truyền thống ven sông Nhuệ tại Hà Tây 62
3.2.1 Xây dựng cơ sỏ hạ tầng - vật chất kỹ thuật 62
3.2.2 Chính sách phát triển kinh tế của tỉnh đối với các làng nghề truyền thống của tỉnh 63
3.2.3 Tổ chức thi nghề, liên hoan du lịch làng nghể truyền thống hàng năm 64
3.3 Chính sách tổ chức nghề tại địa phương 65
3.3.1 Đổi mới công nghệ trang thiết bị, đa dạng hoá sản phẩm 65
3.3.2 Xây dựng quy hoạch các xưởng sản xuất và các khu trưng bày sản phẩm 66
3.3.3 Chính sách phát triển du lịch làng nghề tại địa phương. 66
3.4 Giải pháp về môi trường 67
3.5 Một số kiến nghị phát triển làng nghề và hoạt động du lịch tại bốn làng nghề 68
Môt số hình ảnh giới thiệu về tour du lịch sông Nhuệ
Kết luận.

Tài liệu