Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

1. Quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục mầm non
2. Vai trò của giáo dục mầm non
3. Mục tiêu của giáo dục mầm non
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC MẦM NON
1.Tổng quan về giáo dục mầm non
2. Những thành tựu của giáo dục mầm non trong những năm gần đây
3.Những tồn tại của giáo dục mầm non hiện nay
4. Những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên.
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THÁO GỠ NHỮNG TỒN TẠI CỦA GIÁO DỤC MẦM NON.
1. Xu hướng phát triển mầm non của một số nước trên thế giới
2. Giải pháp
KẾT LUẬN

Tài liệu