Information
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG
Chương I. Vị trí vai trò to lớn của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tầm quan trọng của công tác giáo dục phổ cập THCS giai đoạn hiện nay
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin
2. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về công tác giáo dục
3. Nội dung, hình thức của công tác phổ cập giáo dục THCS
Chương II. Thực trạng giáo dục – đào tạo và tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan tỉnh Lạng Sơn từ năm 2001 – 2005
I. Giới thiệu về huyện Văn Quan
II. Thực trạng và tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện Văn Quan từ năm 2001 đến năm 2005
Chương III. Một số giải pháp quản lí nhằm đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng
2. Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ
4. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
5. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phối hợp với giáo dục chính quy và giáo dục không chính quy
PHẦN THỨ BA: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
I. Những kiến nghị.
II. Kết luận
Tài liệu