Information

Phần A: Những vấn đề chung


1- Lý do chọn đề tài:
Trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các nghành kinh tế mũi nhọn, Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo .Giáo dục -đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được xem là quốc sách hàng đầu trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.
Hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII đã ra nghị quyết về "Định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo trong thời kỳ CNH,HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000".Mục tiêu giáo dục -đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong đó mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng được xác định rõ là: Đào tạo thanh thiếu niên học sinh phát triển toàn diện về các mặt : Đức, trí, thể, mỹ, kỷ... trở thành những công dân tốt,phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN. Đội ngũ giáo viên trong các nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và hiệu quả của Giáo dục - Đào tạo.
Tuy nhiên,thực tế hiện nay phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập nhiều mặt trước yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của sự nghiệp đổi mới giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng. Đặc biệt về chất lượng ,phần lớn đội ngũ giáo viên còn bất cập cả về kiến thức, kỷ năng, phương pháp .Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân ,trong đó nguyên nhân phổ biến là phần đông trong số họ là những giáo sinh của trường Sư phạm khi tuyển sinh vào trường không phải là những học sinh khá, giỏi ;quá trình ở trường Sư phạm lại chưa được đào tạo chu đáo để có trình độ cần thiết trong nhiệm vụ dạy học .Đặc biệt nguyên nhân chủ yếu đáng quan tâm là khi tốt nghiệp Sư phạm ra hành nghề dạy học ở trường phổ thông đã một thời gian dài anh chị em giáo viên không được chăm lo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật được kiến thức cần thiết, do đó anh chị em không thể theo kịp được với nội dung và phương pháp mới của chương trình từng cấp học .Chính điều này đã được Nghị quyết 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đánh giá "Đội ngũ giáo viên vừa thiếu vừa yếu. Nhìn chung chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục -đào tạo trong giai đoạn mới".
Từ những thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung của nghành ta đang trở thành nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Đặc biệt ở bậc tiểu học -Bậc học có vị trí trọng yếu, là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông; là bậc học "đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN".(Luật phổ cập giáo dục Tiểu học ). Như vậy, chất lượng giáo dục của các bậc học phổ thông cũng như chất lượng giáo dục Đại học,Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đều phải xuất phát từ chất lượng của giáo dục tiểu học .
Do đó như trên đã nói về vị trí của đội ngũ giáo viên và nguyên nhân về sự bất cập của giáo viên đối với yêu cầu mới thì nhiệm vụ bồi dưỡng đối với giáo viên Tiểu học lại càng đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn, bởi vì thực tế đội ngũ giáo viên Tiểu học chúng ta có đặc điểm là nguồn gốc đào tạo hết sức đa dạng, tỷ lệ đào tạo đạt chuẩn thấp so với giáo viên các cấp học khác , hơn nữa do diều kiện công tác liên tục ít có thời gian để tự học, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn , địa bàn công tác phân tán, xa xôi ,hay thay đổi ,.... đã cản trở đi phần nào việc làm giàu vồn kiến thức cho mình trong quá trình dạy học. Trước thực tế đó,Cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học mà đứng đầu là hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ, phải có tầm nhìn rộng ,cách nhìn đúng đắn và có trách nhiệm cao mới tìm ra được những biện pháp hữu hiệu trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên do mình phụ trách đáp ứng với đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện của bậc học .
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và yêu cầu đối với người sinh viên của khoa quản lý tiểu học sắp tốt nghiệp ra trường trở về phục vụ ở trường học; Bản thân tôi thấy khi đang còn trên ghế nhà trường Cán bộ quản lý giáo dục, cần thiết phải được tiếp thu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. Đó c
hính là lý do quan trọng thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài "Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên " nhằm giúp cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường về với thực tế của tiểu học sẽ có những đóng góp thiết thực, có hiệu quả .Góp phần nhỏ bé của mình làm cho bậc tiểu học không ngừng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục -đào tạo của đất nước .
2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu :
- Mục đích:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm hiểu công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở địa bàn; trên cơ sở đó giúp bản thân có được những bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiêụ trưởng và đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay .
- Nhiệm vụ :
- Bước đầu xác định một số cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học .
-Khảo sát ,thu thập thông tin ,đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học
- Đề ra một số biện pháp về chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường.
- Đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên .
3- Đối tượng nghiên cứu :
Những biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học .
4-Phạm vi nghiên cứu :
Do thời gian cũng như khả năng của bản thân nên tôi chỉ nghiên cứu đè tài này ở phạm vi trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình.
5-Giả thuyết khoa học :
Chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả giáo dục của trường Tiểu học sẽ được nâng cao nếu người hiệu trưởng áp dụng đồng bộ và thường xuyên một số biện pháp chỉ dạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mà đề tài đưa ra .
6-Phương pháp nghiên cứu :
-Phương pháp tổng kết kinh nghiệm .
-Điều tra cơ bản về thực trạng đội ngũ giáo viên .
-Phương pháp nghiên cứu tài liệu .
-Phương pháp so sánh ,đối chiếu và khảo sát thực nghiêm.
7- Đóng góp của đề tài:
Đề tài góp phần cho mọi Cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, đặc biệt là các hiệu trưởng trường học thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay .
8- Cấu trúc đề tài:
Phần A : Những vấn đề chung
Phần B : Nội dung (gồm 3 chương )
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học .
Chương 3: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng caochất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học .

Phần C: Kết luận và một số kiến nghị .

Phần phụ: -Mục lục
-Tài liệu tham khảoMục lục

Phần A : Những vấn đề chung
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu.
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Giả thuyết nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Đóng góp của đề tài
8. Cấu trúc của đề tài
Phần B : Nội dung
Chương 1 : Cơ sở lý luận.
1. Vai trò, vị trí của giáo dục và giáo dục tiểu học
1.1- Tầm quan trọng của giáo dục đào tạo
1.2- Vị trí, vai trò tầm quan trọng của giáo dục tiểu học
2. Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường tiểu học hiện nay.
3. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
3.1- Vai trò của giáo viên tiểu học
3.2- Chức năng của giáo viên tiểu học
4. Một số yêu cầu đối với người giáo viên tiểu học
5. Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
6. Nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Chương 2 : Thực trạng giáo dục và thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình.
1- Đặc điểm tình hình địa phương.
2- Những nét khái quát về trường tiểu học Đồng Phú
3- Thực trạng về giáo dục của nhà trường.
3.1- Về học sinh
3.2- Về đội ngũ giáo viên
3.3- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
4. Thực trạng về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú.
4.1- Nhận thức của hiệu trưởng
4.2- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng
4.3- Nhận xét chung công tác bồi dưỡng của hiệu trưởng.
Chương 3 : Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học.
1. Biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
2. Biện pháp về xây dựng kế hoạch - tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng.
3. Biện pháp về nội dung bồi dưỡng.
4. Biện pháp về hình thức và phương thức bồi dưỡng.
5. Biện pháp kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng.
6. Biện pháp về đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng
Phần C : Kết luận - Kiến nghị
1. Kết luận
2. Kiến nghị
Phần phụ : - Mục lục
- Phụ lục
- Tài liệu tham khảo.

Tài liệu