Luận Văn Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt bán công nam tiền hải, h.tiền hải, thái bình
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt bán công nam tiền hải, h.tiền hải, thái bình

  TÊN ĐỀ TÀI: Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt bán công nam tiền hải, h.tiền hải, thái bình
  Information
  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU TRANG
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. nhiệm vụ nghiên cứu 4
  4. Đối tượng nghiên cứu 4
  5. Phương pháp nghiên cứu
  4
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1. Cơ sở khoa học của công tác giáo dục đạo đức học 5 sinh trường THPT
  1.1.Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo… 5
  1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc quản lý… 10
  1.3. Cơ sở thực tiễn 11

  Chương 2. Thực trạng của việc quản lý giáo dục đạo đức học 15
  sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
  2.1. Một số nét về trường Nam bán công Tiền Hải – Thái Bình 15
  2.2. một số công tác chỉ đạo giáo dục học sinh… 16
  2.3. Những khó khăn và tồn tại trong giáo dục đạo đức học sinh 17
  2.4. nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên 18
  2.5. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý giáo dục đạo đức 20

  Chương 3. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức 21
  cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
  3.1. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng 21
  3.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý trong công tác 22
  giáo dục đạo đức HS
  3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ GV chủ nhiệm và đội 23
  ngũ GV trong công tác giáo dục đạo đức
  3.4.Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS HC 24
  Minh và Hội liên hiệp TNHS trong nhà trường.
  3.5 Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua học tập các môn học đặc biệt 26
  là môn GDCD.
  3.6. Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động giáo dục 27
  ngoài giờ lên lớp.
  3.7. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể HS trong tự giáo dục 28
  đạo đức.
  3.8. Tăng cường giáo dục đạo đức HS thông qua sự kết hợp chặt 29
  chẽ giữa nhà trường gia đình xã hội.
  3.9 Kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức. 30

  PHẦN KẾT LUẬN 32

  1. Một số kết luận 33
  2.Một số kiến nghị 34

  PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Đất nước ta đã bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài”. Sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là “quốc sách hàng đầu” (Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII). Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh phổ thông cần được cải tiến và đẩy mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, hài hòa đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
  Chỉ thị số 22/2005/CT – Bộ GD&ĐT ngày 29/7/2005 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005-2006” có nhấn mạnh: “Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên,đặc biệt chú trọng Chỉ thị số 23/CT–TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đảy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong việc rèn luyện lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm và ma túy, phòng chống HIV – AIDS”
  Trong “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học năm học 2005-2006” của Sở GD&ĐT Thái Bình cũng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh…chủ động ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường”.
  Trong điều kiện cuộc sống hiện nay, xã hội đang chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Mặt trái của cơ chế thi trường đang tác động rất mạnh đến tư tưởng và lối sống của một bộ phận dân cư trong đó số lượng thanh thiếu niên là rất lớn. Các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các nhà trường. Vấn đề đặt ra là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn lòng nhân ái, giá trị đạo đức để thể hiện mục tiêu giáo dục. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 2 khóa VIII đã nêu rõ: “Xây dựng những con người và thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  Sự ra đời của các nhà trường ngoài công lập (NCL) theo chủ trương xã hội hóa (XHH) theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 của chính phủ và chủ trương XHH các hoạt động giáo dục, XHH giáo dục được coi là một giải pháp chiến lược để phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà nhằm huy động mọi nguồn lực cho xã hội. Hệ thống các trường NCL góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn cho nhà nước, nhất là mặt tài chính. Cũng chính hệ thống các trường này đã tạo điều kiện, đáp ứng nguyện vọng được học tập của hàng chục vạn học sinh. Qua 7 năm hoạt động của các trường NCL, chúng ta dễ dàng nhận thấy để tồn tại và phát triển, các trường này đã phải vất vả và chèo chống với nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn, nếu nhìn vào tỷ lệ tốt ghiệp của các trường này trong những năm qua thì mừng hơn lo. Nhưng một vấn đề gây nhiều nỗi lo cho nhà trường, cho các bậc cha mẹ và cho xã hội là đạo đức nhân cách của nhiều thanh thiếu niên xuống cấp nghiêm trọng. Khi một học sinh có vấn đề về đạo đức, nhân cách thì khó nói đến một kết quả học tập như mong muốn. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các nhà trường nói chung, các trường NCL nói riêng là phải tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.
  Qua những năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn nhưng bên cạnh vẫn bộc lộ những mặt yếu kém cả về kinh tế-xã hội. Đặc biệt một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tưởng, không có mục đích, sống chạy theo các nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, thích hưởng thụ, sống không có niềm tin, hoang mang dao động, sống buông thả, thậm chí tha hóa. Đánh giá thực trạng này, Văn kiện Hội nghị BCH TW Đảng 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước”.
  Trước tình hình và thực trạng này, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đặc biệt là giáo dục đã quan tâm đầu tư nhưng chưa coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức.
  1.3. Từ những lý do khách quan và chủ quan trên, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 22/205/CT – BGD&ĐT “Về nhiệm vụ của toàn ngành…”. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học năm học 2005-2006 của Sở giáo dục và đào tạo, chúng tôi xin chọn đề tài: “Quản lý giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải- huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay” nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước mới, tạo bước đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2005-2010, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ước mơ, có hoài bão cao đẹp, có phương hướng sống đúng đắn và phấn đấu không mệt mỏi để trở thành con người lao động mới chân chính, phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề xuất một số biện pháp “Quản lý giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải - huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay” để đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH-HDH đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực tiếp thi tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại; có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi; có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật; có sức khỏe và là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  3.1. Xác định cơ sở khoa học của quản lý giáo dục đạo đức học sinh(NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
  3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình.
  3.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ dạo giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải-huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng nghiên cứu
  4.1. Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
  4.2. Từ thực trạng nghiên cứu những biện pháp chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  5.1. Nghiên cứu các văn kiện,các tài liệu của Đảng và Chính phủ vể GD&ĐT; các văn bản của BGD&ĐT, các ngành có liên quan.
  5.2. Nghiên cứu giáo trình về Giáo dục học, giáo trình quản lý GD&ĐT, các kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức cho học sinh được tiếp thu và nhận thức trong quá trình học tập ở nhµ tr*êng .
  5.3. Khảo sát thực tế, so sánh thống kê, tổng kết kinh nghiệm về giáo dục đạo đức ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình những năm đầu mới thành lập.

  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-15-2012 at 08:10 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-28-2011, 11:21 PM
 2. Phân tích hệ thống quản lý điểm học sinh THPT
  By docsvn1 in forum CÁC ĐỀ TÀI KHÁC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-29-2011, 02:27 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-09-2011, 11:13 AM
 4. Bài toán quản lý điểm học sinh THPT
  By docs_sang in forum Tin Học, CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-13-2011, 12:31 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-10-2011, 09:05 AM

Visitors found this page by searching for:

quản lý giáo dục đạo đức học sinh

biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh

quan ly giao duc dao duc

tiểu luận giáo dục đạo đức học sinh

Tiểu luận Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải H. Tiền Hải Thái Bình

quản lý giáo dục đạo đức

giáo dục đạo đức học sinh THPTtiểu luận - việc quản lý và chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPTluan van giao duc dao duc cho hoc sinhluan van giao duc dao duc hoc sinhLuận văn về giáo dục đạo đứcthuc trang dao duc hoc sinh thptgiao duc dao duc cho hoc sinh trung hoc co soQuản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải H. Tiền Hải Thái Bìnhbien phap quan ly giao duc dao duc hoc sinhbien phap quan ly giao duc dao duc hoc sinh thptluan van quan ly giao ducbiện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện naytiểu luận cuối khóa thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phối hợp giữa nhà trường và gia đìnhtieu luan quan ly giao duc giao duc dao duc cho hoc sinhluan van ve quan ly hoat dong giao duc dao duc cho sinh vientieu luan ve giao duc dao duc cho hoc sinh o truong thpt nam ban cong tien haiLuận văn đạo đức học sinhquan ly giao duc dao duc cua hoc sinh nam tien hai

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình