Information

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.1. Lý do khách quan.
Khi nói về vị trí, vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng đã đề ra chiến lược cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.
Từ khi có nghị quyết BCHTW3 khoá VIII. Công tác cán bộ của Đảng có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu, tuân thủ quy chế và quy trình chặt chẽ. Đảng ta đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có năng lực công tác và đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đáp ứng bước đầu yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, hiện nay do sự tác động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO và đặc biệt là sau sự kiện mô hình cộng hoà xã hội ở Liên Xô(cũ) và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng trầm trọng và sâu sắc, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cùng với sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên của Đảng xa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, dẫn tới quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền…làm giảm niềm tin của quần chúng của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng.
Từ tình hình thực tiễn liên quan tới sinh mệnh chính trị của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa, đã đặt ra cho Đảng ta phái xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ theo chốt. Trong công tác xây dựng Đảng thì cán bộ và công tác cán bộ, là nhân tố quyết định, là khâu theo chốt của nhiệm vụ theo chốt. Vì vậy các cấp uỷ đảng cần nhận thức đầy đủ và thực hiện công tác cán bộ, năng lực và bản lĩnh chính trị để lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước. Với cán bộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Ban Bí thư đã có chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định: “Phát triển GD -ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”.
Những chủ trương và giải pháp phát triển Giáo dục - Đào tạo đến năm 2010 đã nêu rõ: “Cần nhận thưc sâu sắc hơn về mục tiêu Giáo dục trong thời kỳ mới. Mục tiêu của Giáo dục cần được nhận thức sâu sắc và cụ thể hơn nhằm phát triển con người Việt Nam với đầy đủ bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Thế hệ trẻ do Nhà trường đào tạo phải trung thực, năng động và sáng tạo. Biết hợp tác và cạnh lành mạnh, biết khai thác các yếu tố tích cực của thị trường để tự phát triển và góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đưa quê hương, đất nước ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.”
Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn phát huy được vị trí, vai trò của mình là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chi bộ luôn quan tâm tới công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đây là niệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiẹp Giáo dục - Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình đã đổi mới chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, coi đây là khâu đột phá đi lên của Chi bộ Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
1.2. Lý do chủ quan.
Là một cán bộ quản lý của Nhà trường, được học tập, nghiên cứu lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo của Học viện quản lý giáo dục, bản thân tôi rất tâm huyết với công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Với kiến thức được các thầy, cô giáo ở Học viện quản lý giáo dục đào tạo, tôi muốn vận dụng vào thực tiễn của Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình, để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, giáo viên Nhà trường ngày càng tiến bộ, có đủ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm vững vàng, có lòng nhân ái, có tình yêu thương con người và tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, hội nhập kinh tế Quốc tế. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước” làm tiểu luận.
Rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo ở Học viện quản lý giáo dục và đồng chí, đồng nghiệp Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình để đề tài tiểu luận của tôi được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình và để các Trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh tham khảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!II. Mục đích nghiên cứu.
Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu.
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý Nhà trường về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề.
3.2. Khảo sát đánh giá trực trạng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình .
3.3. Đề suất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình .
IV. Phương pháp nghiên cứu.
4.1. Nhóm nghiên cứu phương pháp lý luận.
Nghiên cứu theo chỉ thị, nghị quyết, điều lệ…
4.2. Nhóm nghiên cứu phương pháp thực tiễn.
Quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, phỏng vấn, trao đổi … để khảo sát, đáng giá thực trạng công tác quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình.
4.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ.
Thống kê, toán học, bảng biểu.
V. Đối tượng nghiên cứu.
Thực trạng quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2005 – 2008.
Tài liệu